Logo CE Delft

Bestuur

CE Delft is een besloten vennootschap (BV) waarvan alle aandelen in handen zijn van de Stichting CE. De stichting beheert de aandelen van de BV en adviseert de directeur. Er vindt geen dividenduitkering plaats aan de aandeelhouders, winst wordt weer geïnvesteerd in het werken aan onze missie. Verkoop van de aandelen is alleen mogelijk na instemming van de directeur en de personeelsvertegenwoordiging (PV).
Het bestuur van de Stichting CE Delft bestaat uit vijf personen die op persoonlijke titel gevraagd worden zitting te nemen. Hiervoor proberen we mensen uit verschillende geledingen van de samenleving te interesseren. In de statuten staat dat de leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna een herbenoeming mogelijk is voor maximaal één periode. Bestuursleden hebben geen invloed op (de keuze van) projecten die CE Delft uitvoert, of de manier waarop het project wordt uitgevoerd.

Harry Baayen

Harry Baayen is sinds begin 2008 algemeen directeur van Deltares, nadat hij vanaf medio 2006 als kwartiermaker de fusie van WL | Delft Hydraulics (Waterloopkundig Laboratorium), GeoDelft, een deel van TNO Ondergrond en de betrokken onderzoekers van de specialistische diensten van Rijkswaterstaat tot Deltares had voorbereid. Daarvoor werkte hij vanaf 1973 bij VROM (Volkshuisvesting tot 1993, Milieubeheer tot 2000 en Rijksgebouwendienst tot 2005) en EZ (PIANOo). Rode draad is het werken voor de publieke zaak en het scheppen van maatschappelijke meerwaarde, gekoppeld aan inhoudelijke interesse en effectief structureren en organiseren.


Ton Hoff (voorzitter)

Ton HoffOm een betaalbare, duurzame en altijd voor iedereen beschikbare energievoorziening te bereiken zullen nog vele ontwikkelingen en uitvoeringen in technologie en beleid nodig zijn. CE Delft beschouwt deze ontwikkelingen en kan door een kritische en onafhankelijke kijk hierop een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie ervan. Gebaseerd op mijn ervaringen van meer dan 25 jaar bij Koninklijke Shell in R&D, commerciële, langetermijn strategische- en planning en management functies, gekoppeld aan een aantal jaren als directievoorzitter van ECN, draag ik gaarne bij aan de verdere ontwikkeling en ontplooiing van CE Delft.


Bert Klerk

Bert Klerk 'Hoe houden we dit land duurzaam in beweging' en publiek/private samenwerking lopen als een rode draad door het werkzame bestaan van Bert Klerk (1951). Na een loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken in verschillende functies en een forse reorganisatie en inhoudelijke klus bij de gemeente Den Haag als algemeen directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, belandde hij in 2000 bij het spoor. Uit drie verschillende zogenaamde taakorganisaties smeedde hij een organisatie die we nu kennen als ProRail en bracht de aandelen van deze privaatgeorganiseerde publieke onderneming over van de NS naar de Staat. Sinds 2013 is Bert voorzitter van het Formule E-Team, een publiek/privaat platform, dat een ambassadeursrol vervult op het terrein van de introductie van elektrisch vervoer. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van de haven van Den Helder, waar civiele en defensie-activiteiten elkaar kunnen versterken en kwartiermaker van een samenwerkingsverband van infrabeheerders om na de denken over de toekomstbestendigheid van hun systemen.


Dorine Putman-Devilee

Dorine Putman-Devilee heeft 18 jaar internationale ervaring in financiering en advies. Vanaf 2000 werkt zij bij de ASN Bank waar zij eerst drie jaar leiding heeft gegeven aan het kredietbedrijf van de bank. Daarna is zij namens de ASN Bank actief geworden als ambassadeur van duurzaam financieren met speciale aandacht voor duurzaam bouwen. Haar nevenfuncties zijn: Commissaris coöperatieve bouwvereniging Q, Lid Duurzame Energie Koepel, Lid Groen Beraad Nederlandse Vereniging van Banken Voorzitter Beraad sociaal-ethisch beleggen Nederlandse Vereniging van Banken, Lid Adviesraad Warmte voor het Nationaal Expertisecentrum Warmte, secretaris bestuur Stichting Keurmerk Warmtepompen.


Tjerk Wagenaar

Tjerk Wagenaar (1961) is algemeen directeur van Stichting Natuur & Milieu. Daarvoor was hij o.a. directeur (duurzame) warmte en koudebusiness van Eneco, CFO bij SNV, directeur bij de NS en adviseur bij McKinsey& Co. Hij studeerde natuurkunde aan de TU te Delft en bedrijfskunde (MBA) aan INSEAD te Fontainebleau. De koers van Natuur & Milieu is om het verschil maken in de verduurzaming van de samenleving door te versnellen, te verbinden en te verzilveren. 'Slimme, groene en werkzame oplossingen om dit ideaal dichterbij te brengen,' zegt Wagenaar, 'waarbij we ons verbinden met mensen die dit ook echt willen: mensen uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap, daar draait het om. Veel nieuwe technieken zijn al beschikbaar. Het gaat er nu om dat we de efficiëntste en effectiefste oplossingen invoeren. Soms radicaal, soms geleidelijk'.