Logo CE Delft

Energie in stedelijke omgeving

Veel Nederlandse gemeenten voeren energie- en klimaatbeleid en hebben de ambitie om hun economie en energievoorziening op termijn veel duurzamer te laten zijn. Ze hebben daarvoor verschillende redenen:
  • betaalbaarheid van de energierekening van inwoners en bedrijven
  • een gezonde lokale economie, nu en in de toekomst
  • een comfortabele, schone, prettige leefomgeving
  • bijdragen aan klimaatbeleid
Hoe valt die ambitie te realiseren? Welk beleid is kosteneffectief? Welk tempo is nodig om het doel te halen? Welke partijen zijn aan zet? Waar liggen de kansen voor de lokale economie? Wat zijn de gevolgen voor de woonlasten? Dit zijn vragen die CE Delft kan beantwoorden.

Wat kan CE Delft voor u doen?

CE Delft onderzoekt en adviseert op het snijvlak van beleid, techniek en economie en vanuit een volstrekt onafhankelijke positie midden in het energieveld. We hebben verstand van energie en economie, verkeer en vervoer en industrie. We zijn gewend om mee te denken in lange termijnprocessen en vertalen die naar concrete acties. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld waarin energie- en klimaatbeleid tot stand komt. Wij kunnen:

  • Meedenken over de energievoorziening voor een klimaatneutraler stedelijke omgeving, het beleid dat daarvoor nodig is en de vormgeving van de transitieperiode
  • Kwantificeren wat de economische gevolgen, kansen en bedreigingen zijn
  • Milieuprestaties van de energievoorziening meetbaar maken
  • Marktpartijen voor duurzaamheid mobiliseren en helpen bij het vormen van coalities


Meer weten?

Onderwerpen waar we ervaring mee hebben zijn: warrmtevraag- en productie, backcasting, gedrag van energiegebruikers, smart grids, lokale duurzame energie, de Wet milieubeheer, verkeer en vervoer beleid, routekaarten. Zie ook Wat doet CE Delft voor gemeenten?


Onze opdrachtgevers

Gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 's Hertogenbosch, Metropoolregio Amsterdam, Stadsgewest Haaglanden, ministerie van BZK, ministerie van Economische Zaken, Inter Provinciaal Overleg (IPO), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), energiebedrijven, netbeheerders, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Uw contactpersoon

Voor meer informatie en vragen over dit thema kunt u contact opnemen met Benno Schepers


Presentaties

Wonen zonder gas, ervaringen en leerpunten van nieuwbouwwijken zonder gas
Benno Schepers tijdens seminar All Electric Woningen, 18 november 2015
Stadswarmte en alternatieven. Technische Sessie Stadswarmte
Cor Leguijt, Commissie Duurzaamheid van de Amsterdamse Gemeenteraad, 2 juni 2015
Organisatie en financiering van lokale opwekking van hernieuwbare energie in de regio
Benno Schepers, Haagse Energieconferentie, 1 april 2015
Een warm Amsterdam Noord. Opties voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van de bestaande bouw
Benno Schepers, Conferentie Amsterdam-Noord, 23 september 2014
Duurzame warmte voor de gebouwde omgeving

Benno Schepers, Dutch Green Building Week, Arnhem, 22 september 2014


Openbare rapporten

Hieronder vindt u alle openbare rapporten die betrekking hebben op dit thema.