Logo CE Delft

Klimaatbeleid verkeer

Binnen het thema Klimaatbeleid Verkeer voeren we beleidsstudies uit voor overheden, van de EU tot aan gemeenten. We zijn hierin toonaangevend en evalueren de effecten van beleidsmaatregelen en onderzoeken hoe de effectiviteit van beleid kan worden vergroot. Ook dragen we bouwstenen aan voor het ontwikkelen van klimaatbeleid voor verkeer. We brengen in beeld de stand van zaken van technologische ontwikkelingen, de kosten en baten van maatregelen en inzicht in de barrières voor de implementatie van oplossingen. Belangrijke onderwerpen zijn alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer, zuinige voertuigen en niet-technische opties om de broeikasgasuitstoot van verkeer te verminderen. Ook helpen we gemeenten om hun klimaatambities te vertalen in concreet en effectief beleid.
Naast het uitvoeren van beleidsstudies, doen we ook praktische projecten voor bedrijven en brancheorganisaties, waarin we bijv. mobiliteitsscans of tools ontwikkelen om carbon footprints of kosten in beeld te brengen. We hebben een uitgebreid netwerk bij alle relevante actoren en veel ervaring met het organiseren van workshops en bijeenkomsten met belangenpartijen.

We werken binnen CE Delft nauw samen met de overige verkeersthema’s en het thema Biomassa. Dit laatste is relevant aangezien de EU de CO2-uitstoot wil verminderen door verplichte bijmenging van biobrandstoffen. Ons werk aan elektrisch vervoer voeren we samen uit met onze energie-experts, die de nodige kennis kunnen inbrengen omtrent bijvoorbeeld elektriciteitsproductie en het inpassen van laadinfrastructuur in de stad.

Speerpunten

  • Analyse van beleidsopties voor CO2-reductie in verkeer, zoals prijsbeleid, emissiehandel of regulering
  • Onderzoek naar milieuprestaties en kosten van huidige en toekomstige brandstoffen, waaronder biobrandstoffen
  • Elektrisch vervoer


Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u
c
ontact opnemen met
Huib van Essen


Openbare rapporten

Hieronder vindt u alle openbare rapporten die betrekking hebben op het thema Klimaatbeleid verkeer.