Logo CE Delft

Een levencyclus analyse (LCA) van uw product

In opdracht van bedrijven, brancheverenigingen, overheden en maatschappelijke organisaties voert CE Delft milieukundige levencyclus-analyses (LCA) uit van producten, productgroepen en diensten. Een goed uitgevoerde LCA-studie biedt inzicht in de milieu-impact die wordt veroorzaakt door het product of de dienst. Daarbij wordt informatie uit de hele productketen geïnventariseerd - van grondstofwinning, productieprocessen, transport, gebruik tot en met verwerking na afdanking - op basis waarvan de milieuresultaten worden berekend. Inzicht waar in de keten de milieu-impact plaatsvindt biedt een startpunt voor verduurzaming van de productketen. Het vergelijken van alternatieven is een ander mogelijk doel van LCA. Dit kan een vergelijking zijn tussen (concurrerende) producten of productgroepen, maar ook een vergelijking binnen een specifieke ketenfase, zoals een vergelijking tussen verschillende materialen, productieprocessen of verwerkingsroutes na afdanking. Korte presentatie: Wat kan je met een LCA-studie?


LCA op maat

CE Delft onderscheidt zich in de LCA-markt door de complexiteit van de LCA goed af te stemmen op de vraag van de klant. Wilt u een algemeen beeld over de milieueffecten van uw product dan doen wij een globale LCA-studie. U wilt bijvoorbeeld weten hoe transport in uw productketen scoort ten opzichte van het energiegebruik en de afvalfase? Een dergelijke studie wordt snel uitgevoerd en geeft met een bescheiden budget veel inzicht.

In het geval van een lastige maatschappelijke discussie, waarbij er stevige belangen spelen, zijn wij ook goed in staat om een veel uitgebreidere LCA-studie te doen. Hierbij is het mogelijk om te werken met een maatschappelijk panel en om een wetenschappelijke review te laten uitvoeren. Een recent voorbeeld hiervan is onze LCA-studie naar bron- en nascheiding van kunststofafval van huishoudens. Naast een milieu-kundige vergelijking van diverse verwerkroutes, werd ook aandacht besteed aan de effecten van verandering van het statiegeldsysteem. Een ander voorbeeld is onze milieu-analyse voor de SuperWijzer van 98 verschillende vlees en vleesvervangende eiwitproducten uit de Nederlandse supermarkten.


Aansluiten op internationale standaarden

Nog een stap verder is het laten uitvoeren van een ISO-gecertificeerde LCA-studie, waarbij volgens alle ISO-normen wordt gewerkt en het behalen van certificering het doel is. CE Delft heeft de expertise en ervaring om LCA-studies uit te voeren volgens de ISO 14040- standaard. 

Voor het uitvoeren van LCA-studies zijn er naast ISO een reeks internationale standaarden. PAS2050, EPE, Carbon Bilan en de CO2-prestatieladder zijn slechts een greep. CE Delft heeft ervaring met alle relevante standaarden en kan u adviseren of het werken via standaardisatie voor u relevant is.


Kostenonderzoek en verbeteradvies

De analyse van het milieuprofiel van uw product is in de meeste gevallen een eerste stap in een verbeterproces. Daarom combineren we een LCA-studie vaak met een verbeteradvies op basis van de resultaten en gesprekken  met onze deskundigen en vooral ook deskundigen uit verschillende hoeken van uw bedrijf. In verschillende bedrijven heeft dit geresulteerd in concrete verbetertrajecten in een productketen.

Het is vaak zinvol om de milieukundige analyse te combineren met een kostenonderzoek en zo te komen tot een inschatting van de kosteneffectiviteit van verschillende scenario’s. Ons onderzoek naar het recyclen van drankenkartons in opdracht van de Tweede Kamer is een duidelijk voorbeeld van zo’n studie.


LCA on film

Wat onderzoek je en hoe weeg je bepaalde zaken: het blijft lastig om een LCA-uitkomst helder en begrijpelijk uit te leggen aan niet-deskundigen. Voor Nomacork heeft CE Delft de uitleg over de LCA-studie naar natuurkurk in een filmpje met animatie vastgelegd.


Rapport of rekentool

Resultaat van een LCA-studie is vaak een rapport, maar er zijn ook andere vormen mogelijk voor het presenteren van resultaten. Steeds vaker levert CE Delft resultaten aan in de vorm van een managementpresentatie, een workshop, een compleet model in SimaPro dat u zelf kunt beheren of een tool. Zo heeft CE Delft recent de CO2-tool voor afvalbedrijf SITA gemaakt, voor gebruik in de Benelux en Duitsland. Voor mode- en textielbranche Modint heeft CE Delft een tool voor textiel gemaakt: de Modint Ecotool.


Reviews

Bij LCA-studies wordt vaak als check een reviewer ingeschakeld die kijkt of een LCA zowel procedureel als inhoudelijk goed is uitgevoerd. CE Delft heeft uitgebreide ervaring met het reviewen van LCA-studies die u zelf heeft uitgevoerd of die u door derden heeft laten uitvoeren. Ook kunnen we u adviseren over andere partijen die geschikt zijn voor het doen van zo'n review.


Opdrachtgevers

LCA’s voeren we uit voor onder andere DSM, FrieslandCampina, Douwe Egberts, Unilever, Eneco, Electrabel, Milieu Centraal, Varkens in Nood, de FWS (brancheorganisatie voor frisdrank, water en sappen), de Nederlandse Brouwers, Coca Cola, Oggu, SITA, Twence, Ministerie van I&M, Greenpeace, Stichting Kringloop Blik, Bont voor Dieren, Modint, Vereniging Afvalbedrijven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie?
Voor meer informatie en overleg over toepasbaarheid van een LCA voor uw product of dienst:
Geert Bergsma of Marijn Bijleveld. tel. 015-2150 150 of e-mail.