Logo CE Delft

Mobiliteit en infrastructuur

Infrastructuurbeleid en verkeersbeleid zijn vaak primair gefocust op het verbeteren van de bereikbaarheid en het terugdringen van congestie. Ze hebben echter ook belangrijke invloed op de omvang en aard van mobiliteitsstromen (waaronder het aandeel van verschillende vervoerswijzen in de mobiliteit), de inrichting van de openbare ruimte en het milieu. Infrastructuur heeft directe effecten bij de aanleg door ingrepen in natuur, landschap en cultuurhistorische waarden. Bovendien zijn er de effecten van het verkeer zelf, o.a. op klimaat, geluidhinder, luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.

Binnen het thema Mobiliteit en Infrastructuur kijken we naar de (milieu)effecten van het mobiliteitsbeleid. We voeren studies uit op onderwerpen als snelhedenbeleid, modal shift, parkeerbeleid en infrastructuurbeleid.

We hebben veel kennis van de relatie tussen verkeersbeleid, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkelingen, verkeersvolumes, modal split en milieueffecten. We brengen de effecten van maatregelen in beeld op o.a. overheidsinkomsten - en uitgaven, luchtkwaliteit, geluid, klimaat, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Hierbij hebben we  oog voor de lange-termijneffecten en het spanningsveld dat vaak bestaat tussen de verschillende doelstellingen.

Onze opdrachtgevers

We werken in dit thema voor diverse partijen, variërend van de Europese Commissie of het Europees Parlement (o.a. de evaluatie van het TEN-T beleid) tot aan gemeentes of regio’s voor wie we lokale klimaatdoelen uitwerken in een strategie voor duurzame mobiliteit en deze vertalen naar concrete maatregelen op gemeentelijk niveau.


Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huib van Essen

 


Openbare rapporten

Hieronder vindt u alle openbare rapporten die betrekking hebben op dit thema.