Logo CE Delft

Modellen, rekentools en datasets

CE Delft maakt vaak gebruik van rekenmodellen en ontwikkelt zelf rekentools (kortweg tools) voor verschillende opdrachtgevers.
Modellen zijn rekenschema's waarmee we de milieu-impact berekenen en die ons onderzoek van een solide basis voorzien.
Rekentools
zijn toegankelijke programma's waarmee opdrachtgevers of hun klanten zelf hun milieu-impact kunnen berekenen. Rekentools zijn veelzijdig: doordat de gebruiker zelf parameters kan specificeren, levert de rekentool de milieu-impact die behoort bij de specifieke omstandigheden van de gebruiker. De vormgeving, werking en mate van eenvoud/complexiteit van de rekentool wordt afgestemd op de wensen van de klant.
Datasets
bevatten milieu-informatie van een product of materiaal, opgebouwd in Excel of bijv. SimaPro. Als u SimaPro in huis heeft kunt u dergelijke datasets van CE Delft aanschaffen, importeren en gebruiken voor eigen milieuberekeningen. 


Marktoverzicht CO2-uitstoot personenauto’s

Marktoverzicht CO2-uitstoot personenauto’s 
Met dit overzicht kunnen de gebruikers opzoeken hoeveel automerken en hoeveel uitvoeringen er op de markt zijn met een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot. Dit is bijvoorbeeld handig voor inkopers die criteria willen stellen aan de CO2-uitstoot bij aanschaf van dienstauto's. In de spreadsheet is bijvoorbeeld te zien bij 'aantal uitvoeringen' dat er in Nederland 84 uitvoeringen te koop zijn met een CO2-uitstoot van 85 gCO2/km of minder. Bij 'Aantal automerken' is te zien dat het gaat om 18 automerken. Het overzicht is gebaseerd op het Brandstofverbruiksboekje 2016. In het Brandstofverbruiksboekje worden geen volledig elektrische auto’s beschouwd, dus die komen er nog bij. naar boven

Rekentool Milieudruk Verpakkingen


Het doel van de rekentool Milieudruk Verpakkingen is om de klimaatimpact en energie-inhoud van koffie- en theeverpakkingen te berekenen. De gebruiker kiest zelf een bepaalde verpakking en vervolgens wordt de hele keten van de verpakking beschouwd: materialen, productiemethode, transport en afvalverwerking.
De tool geeft de gebruiker veel mogelijkheden om specifieke gegevens in te voeren. De impact van de verpakkingen worden berekend per kopje koffie/thee, per consumentenverpakking (pak koffie/thee), of voor alle verpakkingstypen los. naar boven

Webtool vergelijking emissies en kosten kolen- en gascentrale


Via de webtool Vergelijking emissies en kosten kolen- en gascentrale wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de maatregelen en de effecten op de emissies en kosten. Hierbij is het mogelijk de omvang en de periode van een maatregel aan te passen en direct te zien welk effect dit heeft op de emissies en kosten. naar boven

SUEZ-Ecoscan: milieueffecten afvalverwerking

Voor SUEZ heeft CE Delft de Ecoscan ontwikkeld, waarmee bedrijven zien wat milieueffecten van hun afvalverwerking zijn en hoe zij die kunnen verminderen. CE Delft heeft de kentallen en milieuberekeningen verzorgd en de rekentool gemaakt waarop de webversie is gebaseerd. De scan meet niet alleen de CO2-uitstoot, maar brengt ook diverse andere milieufactoren in beeld. naar boven

SuperWijzer app: vlees, boter, kaas en eieren

Voor Varkens in Nood en Greenpeace heeft CE Delft voor 121 eiwithoudende producten, zoals vlees, melk en boter, doorgerekend wat de effecten zijn van de hele productieketen op klimaat en natuur (kwaliteit van landgebruik). Deze informatie is gebruikt in de SuperWijzer app, een gratis beschikbare app voor smartphones waarmee consumenten de barcodes van vrijwel alle eiwitproducten in supermarkten in Nederland kunnen scannen. Daarop is te zien hoe het gescande product scoort op de twee milieucriteria en op dierenwelzijn. naar boven

LCA on film

Wat onderzoek je en hoe weeg je bepaalde zaken: het blijft lastig om een LCA-uitkomst helder en begrijpelijk uit te leggen aan niet-deskundigen. Voor Nomacork heeft CE Delft de uitleg over de LCA-studie naar natuurkurk in een filmpje met animatie vastgelegd.

naar boven

Modint Ecotool voor textielproducten

Voor Modint, branchevereniging voor mode, interieur en textiel, heeft CE Delft de Modint Ecotool ontwikkeld.  Met deze rekentool kunnen bedrijven in de textielproductie inzicht krijgen in de milieu-impact van textielproducten door de gehele levenscyclus heen. Gebruikers kunnen zelf een produkt opbouwen, van vezel tot afdanking via productieprocessen en gebruik van het textielproduct. Ook kan de gebruiker zelf eigen processen definiëren en op de ‘Scorecard’ het resultaat voor vijf milieueffecten zien. CE Delft heeft de tool ontworpen, vormgegeven, geprogrammeerd en leverde de achtergrondgegevens (milieu-informatie) en milieuberekeningen. naar boven

Rekentool: verwerking van aardappelreststromen

Een groot aantal bedrijven in Nederland heeft zich gecommitteerd aan de meerjarenafspraken energie (MJA/MEE convenant). Hiervoor rapporteren de bedrijven over hun energiebesparing. Voor bedrijven in de aardappelverwerkende industrie heeft CE Delft een rekentool ontwikkeld waarmee de bedrijven, met de invoer van slechts een handvol parameters, in een handomdraai kunnen inzien wat de energiebehoefte of -winst is van een viertal verwerkroutes voor een viertal aardappelrestproducten.  Voor deze tool heeft CE Delft de kentallen en milieuberekeningen verzorgd en de rekentool gemaakt, waarmee ook een webversie is ontwikkeld. naar boven

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een methode die veel bedrijven in Nederland inmiddels hanteren om de milieu-impact van hun bezigheden te reduceren en steeds meer bedrijven gebruiken de CO2-prestatieladder in aanbesteding van projecten. CE Delft heeft in 2011 de cijfers voor de CO2-prestatieladder geactualiseerd met nieuwe kentallen, zoals voor biobrandstoffen en stadsverwarming. Het resultaat is een rekentool op basis van datasets die bij CE Delft ontwikkeld zijn. In de ontwikkelingsfase heeft CE Delft ook een adviesrol gehad over de methodiek voor de prestatieladder. De CO2-prestatieladder is in beheer bij SKAO. naar boven

Emissiescan logistiek berekent uitstoot goederenvervoer

In een recent vergelijkend onderzoek door TNO en het blad Logistiek scoorde de Emissiescan Logistiek van CE Delft erg goed. Doel van de tool is het geven van inzicht in emissies van goederentransport en is ontwikkeld door CE Delft, EVO bedrijfsconsult en Altimedes Consulting. Klik voor uitleg. naar boven

STREAM datasets voor milieu-effecten van transportmiddelen

STREAM staat voor 'Studie naar TransportEmissies van Alle Modaliteiten'. CE Delft heeft een database ontwikkeld met recente emissiegegevens van een zeer groot aantal vervoersmiddelen. CE Delft helpt bedrijven met het berekenen van alle emissies (niet alleen CO2) van hun transport. Met behulp van STREAM helpt CE Delft bedrijven tailor made emissiefactoren opstellen, waarbij rekening wordt gehouden met goederensoort, transportafstand, bedrijfsspecifieke beladingsgraad. CE Delft biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een emissiecalculator als onderdeel van een logistiek planningspakket of bij het maken van carbon footprintberekeningen. naar boven

ABCO2

Samen met CAPE Groep ontwikkelde CE Delft een multimodale rekentool voor de transportsector, ABCO2. De wijze waarop de emissies worden berekend is ontwikkeld door CE Delft.  Daarnaast is een tailor made set aan emissiekentallen (g/tkm) aangeleverd. ABCO2 berekent de CO2-uitstoot van de gekozen transportroute en de alternatieven. CE Delft kan voor milieucalculators in logistieke plannings-programma's ondersteuning leveren door het ontwikkelen van rekenmethodieken en het definiëren van een afgestemde set emissiekentallen. naar boven

TEMPO Transport Elasticity Model for Policy Options

Met het door CE Delft ontwikkelde goederenvervoermodel TEMPO worden de effecten van beleidsmaatregelen doorgerekend, zowel naar vervoerseffecten als naar logistiek effecten. Vervoerseffecten worden zichtbaar in de totale transportvraag, de  modal split en de  gemiddelde  triplengte, de  logistieke effecten uiten zich in  veranderingen in gemiddelde beladingsgraden, routering en gemiddeld brandstofverbruik.  Door CE Delft is het TEMPO-model ingezet in verschillende projecten, onder andere in een onderzoek naar de effecten van een kilometerprijs voor vrachtauto’s in Nederland  en in een studie naar de effecten van beprijzing voor goederenvervoer (weg, spoor en binnenvaart) op de corridor Amsterdam-Parijs. naar boven

Dataset schaduwprijzen

Schaduwprijzen zijn prijzen die gebruikt worden om milieueffecten financieel te waarderen. CE Delft ontwikkelde in 2002 reeds een set schaduwprijzen en heeft deze in 2010 geactualiseerd. Toen is ook een gebruikershandleiding gemaakt waarin het mogelijke gebruik van schaduwprijzen in de beleids- en bedrijfspraktijk wordt toegelicht. Lees meer op de webpagina Schaduwprijzen. naar boven

Tool energiebesparing gebouwde omgeving

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft CE Delft een tool ontwikkeld die gebruikers inzicht geeft in alle energiebesparende maatregelen. De gebruiker kan daar zelf randvoorwaarden aan stellen, zoals minimale besparingseisen, maximale kosten, of de mate van inmenging door overheden. De maatregelen die het beste bij deze criteria passen, kunnen vervolgens grafisch met elkaar vergeleken worden. naar boven