Duurzaam inkopen: reductie milieu-impact

Een belangrijk deel van de milieu-impact van overheden hangt samen met de inkoop van producten en diensten. Denk aan de inkoop van producten voor grond-, weg- en waterbouw als asfalt, beton en hout. Ook is met de aanschaf van ICT apparatuur, dienstauto’s of catering veel winst te behalen. Duurzaam inkoopbeleid is een van de meest directe instrumenten om de eigen milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd innovatieve en duurzame ontwikkeling bij marktpartijen te stimuleren. Ook sociale aspecten spelen hierbij een rol. In de praktijk is goed maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nog een lastige klus. CE Delft helpt overheden hierbij.

Marktpartijen zien in tenders steeds vaker vragen op zich af komen over de duurzaamheid van hun producten en diensten. Logisch, als we de doelstellingen van Parijs willen halen is het namelijk niet voldoende om alleen naar de eigen impact te kijken. Het is noodzakelijk om ook de footprint van de keten mee te nemen. CE Delft helpt de marktpartijen om hun impact te kwantificeren en mee te denken over duurzaamheidsopties.

Assistentie bij duurzaam inkopen door overheden

1. MVI criteria en begeleiding van MVI trajecten
De kennis die het ketenteam van CE Delft heeft opgebouwd, past zij toe in de ontwikkeling van MVI-criteria en ondersteuning bij aanbestedingstrajecten. CE Delft weet welke duurzaamheids-doelen van belang zijn voor elke specifieke productgroep. We ondersteunen overheden bij het opstellen van de selectieleidraad, de nota van inlichtingen, de MVI-criteria en de beoordeling-methode. Onze externe blik biedt houvast bij het beoordelen van de duurzaamheidsplannen en beloften van de leveranciers. CE Delft heeft in 2017 voor 29 productgroepen criteria opgesteld voor de rijksoverheid. Deze zijn gepubliceerd op de website van PIANOo. Ook is CE Delft betrokken bij de ontwikkeling van GPP criteria.

2. CETenderTool
Diverse aanbesteders maken gebruik van de CETenderTool in hun aanbesteding. Deze Excel-gebaseerde tool kwantificeert de milieu-impact van de inschrijvers, waardoor een eenvoudige en objectieve vergelijking mogelijk is. De CETenderTool is gebaseerd op LCA-methodiek, wat staat voor levenscyclusanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de milieu-impact vanaf grondstofdelving tot de end-of-life fase.

Elk inkooptraject is uniek. Elke CETenderTool is dan ook op maat gemaakt voor de specifieke aanbesteding. Allereerst wordt een heldere afbakening gemaakt van het product dat vergeleken wordt en de levensfasen die worden meegenomen. Vervolgens worden de in- en outputs per levensfase geïnventariseerd. Tot slot maakt de tool de vertaling naar de milieu-impact, bijvoorbeeld de CO2-footprint.

CE Delft heeft een CETenderTool ontwikkeld voor reactivatie van actief kool, voor de drinkwaterbedrijven Evides en Oasen. Zij willen verbetering van de CO2-footprint meewegen in de aanbestedingsprocedure en daarmee bedrijven stimuleren de CO2-footprint van actief kool te verminderen. Een ander voorbeeld is de CETenderTool voor Alliander, waarmee de CO2 footprint en grondstofuitputting van kabels in kaart wordt gebracht.

3. CEDIS-inkoopscan
Hoe kan een gemeente de ‘carbon footprint’ verminderen door een duurzaam inkoopbeleid? En welke handzame informatie is er beschikbaar om de wethouder en de raadsleden daarover te informeren? Om op een snelle, goedkope en efficiënte manier inzicht te krijgen in de klimaatimpact van uw overheidsorganisatie heeft CE Delft een inkoopscan voor gemeenten ontwikkeld, de CEDIS-inkoopscan genaamd. Deze scan heeft in Den Haag tot nieuwe inzichten geleid.

Assistentie van bedrijven bij duurzaam leveren

1. Aantonen van milieu-impact voor aanbesteding
Met LCA-methodiek kwantificeren we de milieubelasting van uw producten. Bij aanbestedingen kan dit goed worden gebruikt om het milieuvoordeel inzichtelijk te maken. Het project ‘Handleiding duurzaam inkopen PVC-buizen’ maakt zichtbaar hoe de milieu-impact van PVC-buizen kan worden berekend en worden meegewogen bij inkoop van vrijvervalleidingen van PVC. De handleiding bevat een concreet stappenplan voor inkopers om milieueffecten mee te wegen.

2. Meedenken met bedrijven tijdens aanbestedingstraject
CE Delft heeft kennis van producten en processen, van materiaalgebruik en ecodesign tot aan de afvalverwerkingsprocessen. Samen met de klant gaat CE Delft op zoek naar duurzaamheidsopties die leiden tot een hoge score op kwaliteit bij MVI. CE Delft brengt de opties in kaart en kwantificeert de milieuwinst.

Uw contactpersoon

Neem voor meer informatie
over Duurzaam Inkopen of Duurzaam Leveren
contact op met: Lonneke de Graaff

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14