Logo CE Delft

MKBA voor duurzame ontwikkeling

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) brengen de effecten in kaart die samenhangen met een beleidsbeslissing. Hierbij gaat niet alleen om direct zichtbare financiële kosten en baten, maar ook om andere zaken die voor burgers en bedrijven van groot belang zijn, zoals sociale veiligheid, wijkverbetering, bereikbaarheid en de kwaliteit van het werk-/leefklimaat (natuur, geluid, stank) etc.Om al deze aspecten met elkaar te kunnen vergelijken worden ze in een MKBA in geld uitgedrukt. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de financiële waardering van milieu en landschap. Door ze te waarderen krijgen deze aspecten ook een plaats in de besluitvorming. Zie ook de presentatie MKBA gewogen: voor- en nadelen.


Wanneer een MKBA laten maken?

MKBA's kunnen ingezet worden bij besluitvorming op diverse terreinen:
•    Integrale gebiedsontwikkeling
•    Aanleg en herstructurering van bedrijventerreinen
•    Aanleg van een duurzame energievoorziening
•    Aanleg en uitbreiding infrastructuur (landschappelijke inpassing, geluid, luchtkwaliteit)
•    Ruimtelijke projecten (woningbouw, binnenstedelijke locaties, inbreiding, uitbreiding)
•    Milieuprojecten (geluidsmaatregelen, luchtkwaliteit, inpassing landschap)


Waarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse?

Een MKBA brengt de effecten van een beleidsbeslissing samenhangend in kaart en maakt het mogelijk deze effecten onderling te vergelijken (bereikbaarheid, leefomgeving, vestigingsklimaat, natuur). Om al die zaken met elkaar te vergelijken worden ze in een MKBA in geld uitgedrukt. Economen in Europa en de VS hebben de afgelopen decennia veel tijd en moeite genomen om waarderingen voor milieu en landschap te ontwikkelen. Daarmee ontstaat een stevig afwegingskader tegenover de direct zichtbare financiële winsten en verliezen. Op die manier krijgen milieu, landschap en andere kwalitatieve waarden een plaats in de besluitvorming. De MKBA benoemt en waardeert zaken die voor burgers en bedrijven van groot belang zijn, zoals sociale veiligheid, wijkverbetering en bereikbaarheid van winkels en bedrijven. Maar ook het leefklimaat in de binnenstad (geluid/stank), het vestigingsklimaat voor bedrijven of citymarketing krijgen in een MKBA een waardering, die van belang is bij de politieke besluitvorming.


Opdrachtgevers

MKBA's voeren we uit voor overheden (lokaal, provinciaal, nationaal) en voor  natuur- en milieuorganisaties, als second opinion om bijv. te bekijken of milieueffecten goed meegenomen zijn. Opdrachtgevers zijn: ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Zuid-Holland, provincie Flevoland, gemeente Alphen a/d Rijn, gemeente Westland, Haven Amsterdam en burgerorganisaties rondom luchthavens in verschillende Europese landen (Heathrow, Nantes, München).


Wat biedt CE Delft u?

MKBA’s zijn traditioneel het domein van de economische adviesbureaus, terwijl duurzaamheids-, milieuanalyses en energievisies worden uitgevoerd door ingenieursbureaus. CE Delft combineert beiden. Dat leidt tot kostenbesparing en betere beslisinformatie voor de beleidsmaker en bestuurder. CE Delft onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak (technisch, economisch en beleidsmatige expertise).

Hands-on rekentools
We kunnen voor u ook een hands-on rekentool voor MKBA ontwikkelen. Voor de provincie Flevoland ontwikkelden wij bijvoorbeeld  een rekentool voor beoordeling van kosten en baten van verschillende beleidsscenario's voor de opschaling en ruimtelijke inpassing van windmolens. Hiermee kan de provincie zelf gewijzigde scenario's doorrekenen of uitgangspunten aanpassen.


Ervaringen tot nu toe

CE Delft heeft verschillende MKBA-projecten gedaan.

CE Delft heeft eerder de ‘Leidraad MKBA in het milieubeleid’ ontwikkeld waarin voor het eerst in inzichtelijke stappen aan de hand wordt gedaan hoe een goede MKBA van een beleidsbeslissing met milieugevolgen eruit moet zien. Daarnaast heeft CE Delft de 'Handleiding MKBA Duurzame Bedrijventerreinen' gepubliceerd, waarin op heldere wijze verwoord wordt hoe een MKBA van een (her)inrichting van een bedrijventerrein eruit zou moeten zien. Er is een speciale MKBA-website voor Duurzame Bedrijventerreinen, door CE Delft gemaakt voor de provincie Zuid-Holland.Voor een overzicht van ervaringen met het MKBA-instrument bij duurzame investeringen & beleid, verwijzen wij graag naar de presentatie MKBA bij uitvoeringsprojecten. Rol bij financiering en verevening.


Meer informatie?

Voor meer informatie en overleg over toepasbaarheid van een MKBA in uw projecten kunt u overleggen met: Martijn Blom en Geert Warringa.