Logo CE Delft

Persbericht - Duurzame energie vraagt om aanpassing regelgeving

30/06/2016 - Vandaag, donderdag 30 juni 2016, heeft plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Birgitta Westgren, het rapport Markt en flexibiliteit  in het kader van de energiedialoog in ontvangst genomen. Met het rapport wordt beoogd bij te dragen aan de beleidsagenda voor de energietransitie. In het rapport worden aanbevelingen gedaan over aanpassing van de marktregels voor de elektriciteitsvoorziening. Die zijn volgens de samenstellers van het rapport nodig om vanaf 2020 slim om te gaan met het forse aandeel (45%) duurzame elektriciteitsproductie en de toenemende vraag door warmtepompen en elektrische auto’s.

Door onder andere windmolens, zonnepanelen en warmtepompen zullen er meer fluctuaties in de stroomvoorziening gaan ontstaan. Om deze fluctuaties op te vangen is het nodig dat de flexibiliteit van zowel stroomproductie,  -vraag en -opslag flink gaan toenemen. Aanpassing van marktregels is hiervoor nodig.

Zo moet het makkelijker worden om stroom aan elkaar te verkopen voor korte perioden, bijvoorbeeld gedurende een kwartier. Slimme meters en bijbehorende administratieve afhandeling zijn daarvoor cruciaal. Ook de transporttarieven,  energiebelasting en saldering verdienen aanpassing. Tot slot kan vraagsturing bij incidentele congestie (‘file’  op het stroomnet) beperkt worden ingezet, als hiermee lagere maatschappelijke kosten resulteren.

In het project Markt en Flexibiliteit hebben bedrijven en organisaties als Netbeheer Nederland, Tennet, Energie-Nederland, Eneco, VEMW, APX (EPEX SPOT), de Universiteit van Amsterdam en CE Delft samengewerkt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sebastiaan Hers, projectleider, telefoon 015 -2150 150.


Overige artikelen