Logo CE Delft

Werkwijzer MKBA voor milieu naar Tweede Kamer

07/09/2017 - De staatssecretaris voor I&M heeft de Werkwijzer MKBA's voor milieu naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris over de Werkwijzer:


De werkwijzer milieu bevat een eerste aanzet hoe effecten op klimaat en energie dienen te worden gewaardeerd in MKBA’s. De WLO-scenario’s bevatten prijsontwikkelingen van CO₂ voor scenario Hoog en scenario Laag. Voor MKBA´s voor klimaatmaatregelen wordt aanbevolen een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met CO₂ prijzen behorend bij de 2°C-gradendoelstelling. Deze CO2-
prijzen zijn volgens de in de WLO gemaakte modelberekeningen afdoende om het tweegradendoel te bereiken.
Aan CPB en PBL is gevraagd de werkwijzer te toetsen. De conclusie van deze toets is dat deze werkwijzer een goede leidraad vormt voor het opstellen van MKBA’s op het gebied van milieu en goed aansluit bij de algemene werkwijzer.

....het volgen van deze werkwijzer.. (waarborgt) ..de kwaliteit van het instrument MKBA, en zorgt ervoor dat een MKBA een volwaardige rol kan spelen in het besluitvormingsproces.
 


Overige artikelen