BAEI: Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur

Evaluatieonderzoek

In opdracht van het Ministerie van EZ heeft CE het Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI) geëvalueerd op doeltreffendheid en effecten. Doel was om vast te stellen of het BAEI het aangewezen instrument is voor de bevordering van een optimaal geïntegreerde duurzame infrastructuur. Vooral van belang was de vraag of en op welke wijze de meerwaarde van het BAEI in de praktijk gestalte heeft gekregen op het gebied van marktwerking, duurzaamheid en bestuurlijke verhoudingen. Door middel van bureaustudie, een 25-tal interviews en een workshop met ervaringsdeskundigen is een beeld gevormd van de werking van het BAEI in de afgelopen 2 jaar. Onze conclusie is dat het BAEI niet het aangewezen instrument is voor de bevordering van een optimaal geïntegreerde duurzame energievoorziening. Daarvoor is de concurrentie in de praktijk te beperkt en een openbare procedure te omslachtig (hoge administratieve lasten). Verder richt het BAEI zich grotendeels op de fysieke energie-infrastructuren en slechts in beperkte mate op de milieukwaliteit van de energie die (door welk bedrijf dan ook) geleverd wordt. Dit laatste is een belangrijke pijler van een duurzame energievoorziening. Daarom is onze aanbeveling om het BAEI te vervangen door andere instrumenten die zich hierop richten, of bestaande instrumenten uit te breiden.

Auteurs

Frans Rooijers

Delft, juli 2003

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57