Biofuels on the Dutch market

Ranking oil companies in the Netherlands

Er zijn grote verschillen in de duurzaamheid van de in Nederland verkochte biobrandstoffen, waarbij brandstoffen die relatief veel uit rest- en afvalstoffen gewonnen brandstof bevatten over het algemeen beter scoren. Omdat indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) nog niet in de Hernieuwbare Energie-richtlijn zijn opgenomen, kunnen brandstofleveranciers momenteel biobrandstoffen op de markt brengen die tot slechts zeer beperkte GHG emissiereducties leiden, of zelfs tot een netto-toename daarvan.
 
De Nederlandse overheid zou de data-transparantie zeer sterk kunnen verbeteren wanneer ze in haar jaarverslag over dit onderwerp ook absolute volumes zou opnemen en bij elke  type biobrandstof de type grondstoffen en land van herkomst daarvan zou vermelden. Een grotere mate van transparantie zou aan brandstofleveranciers een prikkel geven om rest- en afvalstoffen als grondstof voor hun brandstoffen te nemen in plaats van  geteelde gewassen.
 
In deze in opdracht van BirdLife Europe, Transport & Environment, het Europese Milieubureau en de Nederlandse milieuorganisatie Natuur & Milieu uitgevoerde studie zijn de betreffende gegevens beoordeeld door de milieuprestaties van de biobrandstofmengsels van de diverse leveranciers te vergelijken en een rangorde hiervan op te stellen op basis van de gemiddelde broeikasgasemissies in 2011. Het doel hiervan was om verschillen in de prestaties van de  diverse leveranciers vast te stellen en het bewustzijn van Nederlandse consumenten op dit punt te verbeteren.
 
De betreffende gegevens zijn opgesteld door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die een selectie uit de resultaten zal publiceren. Het eerste rapport, met gegevens over 2011, is in 2012 verschenen. Nederland is de tweede EU-lidstaat (na het Verenigde Koninkrijk) die gegevens over biobrandstoffen publiekelijk beschikbaar stelt.

Auteurs

Bettina Kampman
Anouk van Grinsven

Delft, februari 2013

Biofuels on the Dutch market

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57