Biomassa: tanken of stoken? Een vergelijking van inzet van biomassa in transportbrandstoffen of elektriciteitscentrales tot 2010

Recentelijk is een Europese richtlijn aangenomen die lidstaten aanspoort om meer biobrandstoffen in het verkeer in te zetten, maar ook mogelijkheden laat om meer biomassa buiten de verkeerssector toe te passen. In het kader van de Nederlandse invulling van deze richtlijn komt de vraag op waar biomassa nu eigenlijk het beste kan worden ingezet: in de transport- of in de energiesector? In opdracht van de VNPI heeft CE deze routes daarom vergeleken, voor de periode tot 2010 waarin de richtlijn van kracht is. Uit de studie blijkt dat de komende jaren meestoken en bijstoken van biomassa in kolencentrales ruwweg drie- tot achtmaal kosteneffectiever is dan omzetting van biomassa naar transportbrandstoffen. Een andere conclusie is dat bijstoken relatief effectief met landbouwgrond omgaat: het levert drie- tot tienmaal meer milieuwinst op per hectare dan biodiesel. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat het op dit moment grootschalig introduceren van biobrandstoffen de marktintroductie van betere, meer kosten- en milieueffectieve biobrandstoffen op de langere termijn bespoedigt. Uit oogpunt van kosteneffectief klimaatbeleid, zowel op de korte als op de lange termijn, leidt deze studie daarom tot de conclusie dat de EU richtlijn het beste met een vergroting van de inzet van biomassa in de elektriciteitssector kan worden ingevuld.

Auteurs

Harry Croezen
Bettina Kampman

Delft, juli 2003

Rapport
Report

Klik

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57