Bollenteelt in beschouwing

Stakeholder onderzoek bollenteelt

De bollensector heeft voor Nederland een belangrijke economische betekenis maar ook een aantal milieubelastende kenmerken door zowel het gebruik van bestrijdingsmiddelen als het mineralengebruik. CE heeft in opdracht van de Stuurgroep Technologie Assessment, een adviesorgaan van het Ministerie van LNV - een zogenaamde stakeholder analyse in de bollensector uitgevoerd. In een 26-tal gesprekken is geïnventariseerd welke kansen en knelpunten worden gezien voor de bollensector in Nederland. De gesprekken zijn gevoerd met de branche zelf, de watersector, milieuorganisaties, provincies, vertegenwoordigers vanuit onderzoek en innovatie en met betrokkenen bij gezondheid, handhaving en toerisme in de bollensector. In de studie zijn naast de belangrijkste resultaten ook de integrale gespreksverslagen opgenomen. De knelpunten worden door vrijwel alle betrokkenen op milieugebied ervaren, waarbij de emissie van meststoffen als meest prominente problematiek wordt ervaren.

Auteurs

Frans Rooijers

Delft, augustus 2004

Dit rapport is verkrijgbaar bij: Stuurgroep Technology Assessment T.a.v. Carin Rougoor p.a. CLM Postbus 62 4100 AB Culemborg tel: 0345-470700 internet: www.minlnv.nl ISBN: 90-5634-191-x Klik hier voor het downloaden van het persbericht: Mineralen probleem voor toekomst bollensector.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57