Economic and environmental effects of the FQD on crude oil production from tar sands

In dit rapport, opgesteld door CE Delft in samenwerking met Carbon Matters, wordt de productie van onconventionele ruwe olie in Canada en Venezuela en de uitvoer daarvan naar de EU onder de loep genomen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de potentiële economische en milieugevolgen van de maatregelen die onder de vernieuwde Europese Richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD) worden voorgesteld aangaande de productie van ruwe olie uit teerzanden en nieuwe teerzand-exploratieprojecten. 

Op verzoek van Transport & Environment (T&E) heeft CE Delft een specifiek kostenmodel opgesteld om deze impacts te analyseren. Voor bestaande projecten berekent het model het effect op basis van de marginale productiekosten, voor geplande projecten op basis van de nette contante waarde van de voorgestelde investeringen. De gevolgen zijn berekend voor diverse ruwe-olieprijzen en FQD-prijseffecten. Voor een combinatie van bestaande en nieuwe projecten wordt het maximale effect bereikt bij een prijs van $ 60/vat, waarbij een FQD-prijsverschil van 3 €/vat leidt tot een maximale besparing van 19 Mt CO2/j. Dit totaaleffect is aanzienlijk en zou additioneel zijn op het totale emissiereductie-effect van de FQD van 60 Mt CO2/j, dat vooral zal worden bereikt door bijmenging van koolstofarmere brandstoffen en verminderd affakkelen en afblazen.

Als bijdrage aan het streven de broeikasgasemissies van het vervoer te verminderen, worden brandstofleveranciers onder de aangepaste FQD verplicht deze emissies met 6% te reduceren vóór 2020 op well-to-wheel-basis. De EU ontwikkelt op dit moment een methodologie om fossiele brandstoffen te differentiëren op basis van grondstof en broeikasgasemissies. In het voorstel wordt voor diesel afkomstig uit teerzanden een default-emissiewaarde van 108.5 gCO2-eq/MJ gegeven, terwijl diesel uit conventionele ruwe olie een waarde van 89.1 gCO2-eq/MJ krijgt. Het voorstel van de Commissie wordt momenteel aan een impactanalyse onderworpen en wordt vermoedelijk later dit jaar (2013) opnieuw bij de Europese Raad ingediend.

Auteurs

Bettina Kampman
Maarten Afman

Delft, mei 2013

Economic and environmental effects of the FQD on crude oil production from tar sands

Deze publicatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57