Green growth opportunities in the EU shipbuilding sector

Final Report

Door de vergroening van de scheepvaart- en scheepsbouwsectoren die momenteel plaatsvindt ontstaan nieuwe marktkansen voor de Europese scheepsbouwindustrie en voor Europese fabrikanten van maritieme apparatuur.

Door deze trends, zowel binnen de markt als vanuit de wetgeving, worden fabrikanten van maritieme apparatuur gestimuleerd hun milieuprestaties te verbeteren. Voorbeelden van deze trends zijn andere de wereldwijde aanpak van de NOx- en SO2-emissies van schepen, verbeterde energie-efficiëntie van nieuwe vaartuigen, verbeterd ballastwaterbeheer en een stijgende vraag naar offshore hernieuwbare energieopwekking.

Door de leidende positie die Europese scheepsbouwers en fabrikanten van maritieme apparatuur in hoogwaardige en complexe marktsegmenten innemen, hebben deze sectoren een goede uitgangspositie om aan deze vergroeningstrends bij te dragen.

In deze studie worden de marktkansen voor de EU scheepsbouwsector in kaart gebracht die volgen uit vergroeningstrends in de scheepvaart en op andere terreinen. Wanneer al deze ontwikkelingen in aanmerking worden genomen, wordt het mondiale marktpotentieel tot het jaar 2020 op jaarlijks minimaal € 12,5-15,5 miljard geschat.

Naar aanleiding van deze studie wordt aanbevolen dat de EU zijn clusterstimuleringsprogramma verbetert, de stimulering van genoemde sectoren als aantrekkelijke arbeidsmilieus voortzet, de stimulering van het gebruik van marktconforme instrumenten op IMO-niveau ook voortzet, en invoering van programma’s op EU-niveau overweegt.

Dit rapport bouwt voort op een uitgebreide marktconsultatie op basis van diepgaande interviews met meer dan 35 stakeholders, aangevuld met een review van de meest recente literatuur en een stakeholder-workshop. Het is daarom geen statistische analyse, en ook geen academische of politieke analyse, maar doet verslag van diepe inzichten op basis van wat de belangrijkste markt- en industriespelers zelf denken.

Auteurs

Eelco den Boer
Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, april 2012

het rapport (Engelstalig)

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57