Grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen in het LVB

In het Luchthavenverkeerbesluit 2002 waren oorspronkelijk grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10). Die waarden stelden een maximum aan de emissies van deze stoffen per kilogram maximaal toegestaan startgewicht van de vliegtuigen op Schiphol. In 2012 is de grenswaarde voor CO geschrapt toen overschrijding dreigde, vanwege het risico op een perverse werking op de uitstoot van andere stoffen of op geluid.

Nu een nieuw luchthavenverkeerbesluit wordt voorbereid, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan CE Delft gevraagd om te onderzoeken of het wenselijk en effectief is om wederom grenswaarden te stellen voor lucht-vervuilende stoffen.

Het rapport concludeert dat het opnemen van grenswaarden voor NOx en PM10 aanleiding zou kunnen geven tot extra beleid van Schiphol op deze stoffen. Lagere emissies zijn goed voor het milieu, hoewel er rond Schiphol op dit moment geen problemen zijn met overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.. Weliswaar leiden lagere emissies van NOx en PM10 tot hogere emissies van CO en SO2, maar die laatste stoffen vormen in de omgeving van Schiphol nauwelijks een probleem.

Auteurs

Jasper Faber
Matthijs Otten

Delft, februari 2014

Grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen in het LVB

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57