Handreiking Besluit Luchtkwaliteit

In opdracht van InfoMil en het Ministerie van VROM heeft CE een handreiking opgesteld voor medewerkers van gemeenten en provincies die te maken hebben met het Besluit luchtkwaliteit. Deze handreiking heeft tot doel deze medewerkers te informeren over de taken en verantwoordelijkheden die het Besluit luchtkwaliteit met zich mee brengt voor het controleren van, en rapporteren over, de luchtkwaliteit en ze op deze taken voor te bereiden. Het Besluit luchtkwaliteit is een algemene maatregel van bestuur (amvb) die sinds 19 juli 2001 van kracht is. Met het besluit implementeert ons land richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht in de Nederlandse wetgeving, en werkt deze richtlijn verder uit voor de Nederlandse situatie. De handreiking geeft algemene informatie over het Besluit luchtkwaliteit en gaat in op de in het besluit gestelde grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels en de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan. Daarnaast geeft de handreiking aanwijzingen voor de vaststelling en rapportage van de luchtkwaliteit. De handreiking is te vinden op de website van InfoMil:http://www.infomil.nl.

Auteurs

Huib van Essen

Delft, december 2002

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57