Hoe duurzaam is biogas?

Evaluatie van biogasproductie en -gebruik vanuit ecologisch en economisch perspectief

In deze studie, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&M, is getracht inzicht te geven in de mate van duurzaamheid van in Nederland geproduceerd biogas uit verschillende typen biomassa en voor verschillende toepassingen. Daartoe is van elke keten een LCA uitgevoerd conform de methodiek voorgeschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). In het onderzoek is gekeken naar het broeikaseffect, verzuring, vermesting, zomersmog, landgebruik, toxiciteit en kosten (euro per ton CO2-reductie).

Biogas uit mest, groenbemesters en afvalstromen (bijv. GFT en bermgras) scoren goed tot zeer goed op duurzaamheidskenmerken. Biogas op basis van ingrediënten die ook als veevoer kunnen worden gebruikt scoren matig (snijmaïs) tot slecht (bietenpulp). Dit komt omdat de emissies voor de 'bietenpulpvervangende' gewassen zoals soja en tarwe, meetellen in de beoordeling op de klimaateffecten, waardoor biogas uit bietenpulp klimaatemissies heeft die orde van 1,5 maal hoger zijn dan fossiel aardgas.

Biogas gebruiken in een gasmoter met warmtekrachtkoppeling levert de meeste klimaatwinst op. Inzet als groen gas in huishoudens of vervoer, als bio-LNG of direct gebruik in een boiler levert ca. 25% minder reductie van broeikasgasemissies op.

Auteurs

Geert Bergsma
Harry Croezen
Ingrid Odegard

Delft, oktober 2013

Hoe duurzaam is biogas?

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57