Impact of biofuels on air pollutant emissions from road vehicles - Phase 2

Biobrandstoffen zijn een belangrijke maatregel in het beleid om de verkeerssector te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. In Nederland wordt op dit moment gemiddeld 4% biobrandstoffen bijgemengd bij de benzine en diesel, de komende jaren zal dit aandeel waarschijnlijk nog verder stijgen.

In het kader van het BOLK-programma (Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Lucht en Klimaat), geïnitieerd door het Ministerie van VROM, hebben TNO en CE Delft onderzocht in welke mate dit beleid neveneffecten heeft op de luchtvervuilende emissies van het Nederlandse wegverkeer in 2020. Hiervoor zijn allereerst scenario’s ontwikkeld voor de biobrandstoffenmix in dat jaar, waarbij de aandelen van verschillende soorten biobrandstoffen zijn gevarieerd en verschillende biobrandstoffenblends zijn opgenomen. Vervolgens is er een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar de gevolgen van de verschillende blends op emissies van NOx en PM10 van de diverse soorten wegvoertuigen. De resultaten hiervan zijn gebruikt om de effecten bij de diverse scenario’s voor 2020 in te schatten.

Uit deze studie blijkt dat de effecten op de nationale emissies van NOx en PM10 beperkt zijn, en afnemen met respectievelijk 0-2% en 0,1-0,5%. Een aandachtspunt zijn echter wel hogere biodieselblends (B30, B100), de effecten van deze blends op met name Euro V- en VI-voertuigen zijn nog onzeker. Vanuit luchtkwalteitsoogpunt zijn de ‘dubbel tellende’ biobrandstoffen aan te bevelen omdat deze de noodzaak van hoge blends verminderen.

Auteurs

Bettina Kampman

Delft, december 2010

rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57