Is fiscale vergroening goed voor de economie?

De ‘dubbel dividend hypothese gaat ervan uit dat twee voordelen kunnen worden gerealiseerd met één beleidsinstrument: de invoering of verhoging van milieubelastingen. Ten eerste kan vergroening van belastingen bijdragen om milieuvervuiling te verminderen. Ten tweede de kunnen inkomsten uit milieubelastingen aangewend worden om verstorende belastingen op arbeid (inkomensbelasting) en kapitaal (vennootschapsbelasting) te verminderen. Het tweede ‘dividend’ is een niet-milieugerelateerd voordeel zoals een stijging van de werkgelegenheid of een efficiënter belastingstelsel.
De vraag kan gesteld worden in hoeverre hiervoor in theorie en empirie argumenten of aanwijzingen voor kunnen worden gevonden. Deze studie laat zien dat er geen dwingende redenen zijn om hogere milieubelastingen te heffen dan de externe kosten. Wel kunnen er tweede-orde argumenten bestaan die hogere milieubelastingen rechtvaardigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als arbeidsmarkten niet goed werken (starre lonen) en/of loonkosten hoog liggen. Of deze situatie voor Nederland opgaat, kan op basis deze verkenning niet worden aangegeven. Of er een wel of niet een ambitieus milieubeleid gevoerd moet worden staat los van de vraag of er een dubbel dividend is. De literatuur over dubbel dividend kan wel er aan bijdragen dat zo’n milieubeleid op een zo efficiënt mogelijke manier wordt vormgegeven.

Auteurs

Martijn Blom
Dagmar Nelissen

Delft, oktober 2013

Is fiscale vergroening goed voor de economie?

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57