Klimaatneutrale energie in de transportsector

Een institutionele en politieke scan van verschillende opties

In het kader van de transitie naar klimaatneutrale energiedragers in transport heeft VROM een negental opties voor klimaatneutraal vervoer geïdentificeerd. De toegepaste energieketens en technologieën van deze opties zijn vaak zeer verschillend, en variëren van bijvoorbeeld bio-ethanol in combinatie met brandstofcelvoertuigen tot elektrische auto’s die door duurzame elektriciteit worden aangedreven. Deze verschillende opties worden nu door RIVM op een aantal aspecten beoordeeld, zoals op milieu, veiligheid, kosten, politieke haalbaarheid enzovoorts. In deze studie, die is uitgevoerd in opdracht van RIVM, hebben we de institutionele en politieke indicatoren verder uitgewerkt. Allereerst hebben we alle institutionele en politieke indicatoren geïnventariseerd die een mogelijke rol kunnen spelen bij de verschillende opties, vervolgens zijn de negen opties aan deze indicatoren getoetst. Hierbij hebben we bij alle opties potentiële knelpunten geïdentificeerd, al scoren sommige ketens beter dan andere. Uit de resultaten komt ook naar voren dat de uiteindelijke institutionele en politieke belemmeringen die bij de implementatie van de opties zullen worden ondervonden sterk afhangen van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, toekomstige kosten en de beleidsmatige vormgeving van de randvoorwaarden.

Auteurs

Bettina Kampman

Delft, januari 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57