Masterplan Rotterdam Vooruit

MIRT-verkenning regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Vlot, veilig en verantwoord verplaatsen in en rond de ruit van Rotterdam

Een dynamische, veelzijdige, onderling sterk verbonden en bereikbare ‘metropoolregio’. Zo zien rijk, provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam de toekomst van de regio ‘Rotterdam - Den Haag’. Een metropool waar bijna drie miljoen mensen met plezier wonen en werken. En een metropool waar al deze mensen zichzelf en hun goederen dagelijks vlot, veilig en verantwoord kunnen verplaatsen.

Om dat laatste werkelijkheid te laten worden, moet er het nodige gebeuren. Want ook wanneer alle nu afgesproken verbeteringen zijn uitgevoerd, zoals de geplande uitbreidingen van wegen en openbaar vervoer, zullen er voor de bereikbaarheid van de regio knelpunten ontstaan of blijven bestaan.Dit bereikbaarheidsoffensief bestaat onder meer uit:
  • Het in samenhang aanpakken en verbeteren van de netwerken voor mobiliteit en daarbij de belangen voor ecologie, economie en leefomgeving combineren.
  • Een nieuwe oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel.
  • Meer en beter openbaar vervoer tussen Rotterdam-Zuid en de rest van de regio.
  • Beter benutten van bestaande netwerken en knooppunten van wegen, fietspaden en openbaar vervoer.
  • Verbreden van de A-20-oost bij Nieuwerkerk aan den IJssel.
  • Nader onderzoek naar een betere verkeersdoorstroming op de Brienenoord- en Algerabrug.
  • Voortzetten van het beleid om de capaciteit van het spoor Den Haag - Dordrecht uit te breiden.
  • Samen met Haaglanden de bereikbaarheid van de metropoolregio verder onderzoeken.
  • Verbreden van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

Uitwerking tot concrete projectvoorstellen

In de komende periode werkt de projectorganisatie Rotterdam Vooruit deze besluiten uit tot concrete voorstellen en vervolgbesluiten of brengen zij delen van het masterplan onder in al bestaande programma’s. Projectvoorstellen die daaruit voortkomen worden onderbouwd met onderzoeken naar zowel de gevolgen voor natuur en milieu als naar de precieze kosten en opbrengsten voor de samenleving. Uiteraard speelt in deze vervolgfase de betrokkenheid van overheden, bedrijfsleven én burgers een grote rol. In de volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

De procedure om van de voorstellen uit het masterplan tot definitieve uitvoeringsbesluiten te komen, kent nog vele vervolgfasen, met diverse informele mogelijkheden om te reageren en formele gelegenheden voor inspraak of bezwaar. Meer informatie daarover is tegen die tijd te vinden op de website van Rotterdam Vooruit.

Rotterdam, januari 2010

Masterplan Rotterdam Vooruit

De publicatie is uitgegeven door Rotterdam Vooruit.
Het Masterplan Rotterdam Vooruit kunt u hier als PDF inzien. Kijk voor de bijlagen bij het masterplan op de website van Rotterdam Vooruit onder kerndocumenten.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57