Mobiele steden

Een ruimtelijke verkenning van mobiliteit in de stedelijke regio

Mobiliteit is onmiskenbaar essentieel voor het functioneren van stedelijke regio’s. Maar het is evenzo duidelijk dat het ook negatieve gevolgen heeft. In dit rapport analyseren we ontwikkeling van de mobiliteit in deze regio’s, en kijken we naar de ruimtelijke problemen die erdoor worden veroorzaakt.. We gaan daarvoor uit van de aanname dat voertuigen op termijn dermate schoon, stil en zuinig zijn dat de problemen rond luchtkwaliteit, CO2 en geluidhinder zijn opgelost. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de mobiliteit? En welke mobiliteitsproblemen blijven dan over? De eerste vraag blijkt lastig te beantwoorden, omdat er vermoedelijk een aantal tegenstrijdige effecten zullen optreden die nog niet goed te kwantificeren zijn. Voor het beantwoorden van de tweede vraag hebben we allereerst de huidige trends in mobiliteitsontwikkeling in stedelijk gebied in kaart gebracht. We zien daarbij een duidelijk verband tussen de stedelijkheid van de woonomgeving van huishoudens en de mobiliteit van de bewoners. Naarmate de stedelijkheid toeneemt (uitgedrukt in aantal woningen per km2) nemen de gemiddelde verplaatsingsafstanden per dag af, net als het autobezit en –gebruik. Het treingebruik neemt daarentegen toe. Bus, tram en metro worden steeds minder gebruikt, met uitzondering van de zeer dichtbebouwde centra van de grote steden. Daar wordt van deze vormen van OV nu al meer dan twee keer zo veel gebruik gemaakt dan in overige gebieden, en het gebruik neemt nog verder toe. Met de verdere toename van de mobiliteit zullen ook de ruimtelijke problemen in stedelijke regio’s blijven toenemen, tenzij ze met gericht beleid worden aangepakt. Het gaat daarbij om problemen met ruimtegebruik (met name voor wegen en parkeervoorzieningen), verminderde bereikbaarheid, barrièrewerking van wegen en geparkeerde auto’s, onveiligheid van het verkeer en risico’s voor omwonenden. Tegelijkertijd met deze studie heeft Goudappel Coffeng gekeken naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze problemen, in het rapport ‘6+1 ruimtelijke opgaven voor de stedelijke regio’.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, juni 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32