Monitoring Productgerichte Milieuzorg (PMZ). Fase 1, Het hoe en waarom: Doelbepaling van de monitoring

Sinds enkele jaren heeft het Ministerie van VROM de subsidieregeling product-gerichte Milieuzorg (PMZ) ingesteld. NOVEM beheert deze subsidieregeling die als doel heeft om productgericht en bedrijfsoverstijgend milieubeleid te stimuleren. In de eerste fase voor de opzet van een monitoringsystematiek heeft CE onderzocht hoe deze er volgens de betrokken partijen uit moet zien. Conclusie hiervan is dat de monitor zoveel mogelijk moet aansluiten bij bestaande monitoringsystematieken. In principe moet hij meten wat de milieuwinst is van de subsidieregeling. Dit wordt echter als onhaalbaar gezien. Er zal dus moeten worden gewerkt met subdoelen, zoals de bekendheid van PMZ en het vergroten hiervan. Welke subdoelen en indicatoren gemonitord zullen worden is nog onderwerp van discussie. Mede als gevolg van personele wisselingen herijkt VROM momenteel haar productenbeleid en is verdere ontwikkeling van de monitoringsystematiek uitgesteld.

Delft, december 2001

Notitie

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57