Nieuwe opties voor een groener fiscaal stelsel

Het Ministerie van VROM heeft CE gevraagd een inventarisatie te maken van mogelijkheden om de vergroening van het fiscale stelsel verder vorm te geven. Op basis van literatuuronderzoek, interviews en een aantal brainstormsessies, is een lijst opgesteld met 52 opties voor verdere vergroening van het fiscale stelsel. Van vrijwel alle genoemde opties is een korte beschrijving gegeven en is het fiscale belang aangegeven evenals de verwachte milieueffecten. Ook zijn mogelijke knelpunten en oplossingen hiervoor benoemd. De opties die beschreven zijn, geven een goed beeld van de mogelijkheden die op de verschillende thema’s nog aanwezig zijn: bijvoorbeeld een verdere verbreding van de regulerende energiebelasting, invoering van een natuurheffing, invoering van een heffing op geluid en fiscale stimulering van biologische landbouw. Tevens is indicatief voor alle opties aangegeven op welke termijn invoering mogelijk is. Het Ministerie van VROM zal delen van de inventarisatie inbrengen in de Commissie Vergroening van het Fiscale Stelsel II.

Delft, februari 2000

rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57