Ondersteuning bevoegd gezag uitvoering amvb’s Wet milieubeheer

Bevindingen en aanbevelingen

De amvb’s uit de Wet Milieubeheer verplichten ‘inrichtingen’ die een bepaald energiegebruik hebben, om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Het is de taak van de gemeente er voor zorg te dragen dat de inrichtingen aan deze eis voldoen. Tot nu toe blijk de handhaving echter niet van de grond te komen. In opdracht van het Ministerie van VROM is onderzocht of het mogelijk is om een ‘regisseur’ aan te stellen die de inrichtingen helpt om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit is in drie verschillend opgezette experimenten onderzocht. In de eerste was een energiedienstenbedrijf (EDEAS) regisseur, in de tweede de gemeente (Leiden) en in de derde een brancheorganisatie (Koninklijke Horeca Nederland). Na de eerste fase is het onderzoek stopgezet. De problemen die bij het opzetten van de experimenten naar voren kwamen waren van een aard dat de regisseur ze niet zelfstandig op zou kunnen lossen en daardoor zou een actieve rol van CE noodzakelijk zijn. Dit was echter expliciet niet de bedoeling bij de experimenten. Uit dit project zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen: Benut de zg. natuurlijke momenten bij inrichtingen Voorkom conflicterende (ministeriële) beleidslijnen Versterk de energiekennis bij branche-organisaties.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57