Onderzoek milieumaatregelen basismetaalindustrie*

In dit rapport wordt aangegeven of de stand der techniek (BAT) volgens de binnen de Europese Unie vastgestelde BAT Reference Documents (BREF's) is toegepast door de sector basismetaalindustrie voor de stoffen waarvoor de Integrale Milieutaakstelling (IMT) voor het jaar 2000 nog niet is gerealiseerd. Het betreft de emissies naar de lucht van fluoride, fijn stof, lood, chroom, cadmium en kwik, en de emissies naar water van kwik en cadmium. Deze IMT's maken deel uit van de intentieverklaring die de sector basismetaal met de overheid is overeengekomen. Het onderzoek analyseert de bestaande knelpunten en geeft suggesties voor maatregelen om voor de knelpuntstoffen tot verdergaande reducties te komen. Uit het onderzoek blijkt dat de vijf onderzochte bedrijven (die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de emissies van de sector) voldoen aan de in de BREF's omschreven BAT. Het niet realiseren van de IMT's (ondanks toepassing van BAT) berust voor een deel op de onnauwkeurigheid van de referentiecijfers uit 1985. Voor het realiseren van de IMT-doelstellingen voor deze stoffen is een forse investering nodig (>270 M€). Vooral ten aanzien van Fluoride is het halen van de doelstelling ver weg. De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor het contourendocument BMP-4.

Auteurs

Harry Croezen

, november 2003

Dit rapport is op te vragen via de website www.fo-industrie.nl/basismetaal

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57