Plan van aanpak voor reductie fijnstofemissies in Middelburg

In opdracht van de gemeente Middelburg is een plan van aanpak opgesteld voor vermindering van de fijn stof emissies binnen de gemeente. De laatste jaren is het onderwerp luchtkwaliteit in een stroomversnelling gekomen vanwege de in werking getreden wetgeving. Ook in Middelburg heeft dit tot de nodige acties geleid. Binnen de gemeente bestaat er daarom behoefte om beter zicht te krijgen op de reeds genomen maatregelen of besluiten die bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit, en de fijn stof concentratie in het bijzonder. Daarnaast wil de gemeente extra maatregelen nemen, om de gezondheid van burgers beter te kunnen waarborgen. In het plan van aanpak worden enerzijds de reeds genomen maatregelen opgesomd. Anderzijds wordt er op basis van lokale aanknopingspunten een aantal maatregelen geformuleerd die bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. In een workshop met deskundigen van de gemeente Middelburg zijn de volgende maatregelen geselecteerd, op basis van criteria als effectiviteit en haalbaarheid om verder invulling te geven aan de verbetering van de luchtkwaliteit:
  • Aardgas als brandstof en roetfilters op vrachtauto's
  • Fijnstofreductie tijdens bouw- en sloopactiviteiten
  • Intensivering fietsbeleid
  • Verbetering parkeer verwijssysteem
Daarnaast loopt er een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een walstroomvoorziening aan de kanaalkade. De maatregelen dragen naast een verbetering van de luchtkwaliteit ook bij aan het behalen van de milieudoelstellingen zoals vastgelegd in de Middelburgse Visie Milieu op het gebied van mobiliteit.

Auteurs

Eelco den Boer

Delft, januari 2007

Rapport

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57