Prioriteiten en aangrijpingspunten voor toekomstig afvalbeleid (Future Dutch waste policy: priorities and leverage points)

In het nieuwe LAP zal meer aandacht zijn voor de milieukundige impacts van de complete keten van afvalstoffen en -producten. In deze studie is voor de belangrijkste afvalcategorieën in kaart gebracht hoe de milieubelasting over de keten, van materiaalproductie tot en met afvalverwerking, er uit ziet. Naast een aantal stromen die traditioneel belangrijk zijn in het afvalbeleid komen er met deze ketenbenadering ook stromen naar voren met een grote energievraag tijdens de gebruiksfase (autowrakken, autobanden en gasontladings-lampen). Verder scoren stromen met een relatief grote milieu-impact tijdens de productie hoog (dierlijk, textiel, metalen), grotendeels onafhankelijk van de gebruikte milieuweging. Op basis van een aantal verschillende ranglijsten zijn prioritaire afvalstromen geïdentificeerd die extra aandacht verdienen bij het formuleren van het nieuwe LAP. Dit betekent niet dat er noodzakelijkerwijs iets moet veranderen aan de huidige manier van afvalverwerken, omdat er in deze studie niet is gekeken naar kosteneffectiviteit van de verwerking of alternatieven. Aangrijpingspunten voor beleid vallen deels buiten wat traditioneel gezien wordt als afvalbeleid, zoals te verwachten bij een complete ketenbenadering. Er zijn echter wel duidelijke wisselwerkingen tussen het afvalstadium en de rest van de keten, zoals ‘design-for-recycling’ en aandacht voor materiaalgebruik bij energie-efficiëntie maatregelen. Een deel van de aangrijpingspunten kan in het nieuwe afvalbeleid een plek krijgen, een deel is onderdeel van andere beleidsvelden. Het onderzoek is een verkenning waardoor de resultaten ervan niet gebruikt worden voor gedetailleerde analyses en conclusies. VROM ziet het rapport eerder als een aanzet voor verdere uitwerking van het afvalbeleid.

Auteurs

Geert Bergsma
Lonneke Wielders

Delft, april 2008

Nederlands rapport
English report

Dit rapport is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57