Schone bussen voor Brabant

Een doorrekening van verschillende schone alternatieven

De concessieverlener voor het openbaar vervoer kan bij de openbare aanbesteding milieueisen opnemen in het programma van eisen. Zo kan de Provincie Noord-Brabant maatregelen stimuleren die zorgen voor een schoner openbaar vervoer. In het kader heeft CE de effecten en kosten van een aantal maatregelen nader onder de loep genomen. Hierbij was de aandacht met name gericht op het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM10). De maatregelen die zijn doorgerekend hadden ofwel betrekking op het laten instromen van nieuwere, en dus schonere, dieselbussen in het buspark, ofwel op een (eventueel gefaseerde) overschakeling op aardgas.

Auteurs

Arno Schroten

Delft, april 2006

Schone bussen voor Brabant

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57