Verkeersmaatregelen ter vermindering van de NEC-emissies

Nederland is in het kader van de Europese ‘National Emission Ceilings’ (de NEC-richtlijn van 2001) emissieplafonds aangegaan voor een aantal stoffen ter bestrijding van de verzurings- en luchtverontreinigingsproblematiek. Het gaat om zwaveldioxiden, stikstofoxiden, niet-methaan vluchtige organische stoffen en ammoniak. De plafonds gelden met ingang van 2010. Voor fijn stof is er (nog) geen emissieplafond internationaal vastgesteld, maar aangezien fijn stof een belangrijke bron is van luchtverontreiniging en in de herziening NEC (plafonds voor 2020) wél zal worden meegenomen, wordt ook deze betrokken in de NEC-rapportage. Per stof worden in Nederland de plafonds verdeeld over de verschillende sectoren. De te onderscheiden sectoren zijn: industrie, energiesector en raffinaderijen; verkeer; consumenten; handel, diensten en overheid en landbouw. De NEC-richtlijn verplicht Nederland periodiek te rapporteren over de voortgang in het halen van de plafonds. Eind 2006 dient er formeel aan de EU te worden gerapporteerd over de NEC-plafonds voor 2010. In het kader van deze NEC-rapportage heeft het Ministerie van VROM aan CE gevraagd ondersteuning te verlenen bij het bepalen van effecten van extra maatregelen om het NOx plafond voor de sector verkeer voor 2010 te halen. Deze rapportage omvat een aantal opties voor maatregelen die zijn doorgerekend. De volgende maatregelen zijn doorgerekend:
 1. Stimulering EURO-6 voor zware- en personenvoertuigen.
 2. Verlaging van het zwavelgehalte rode diesel.
 3. Verlaging van zwavelgehalte brandstof binnenvaart.
 4. Stimuleringsregeling voor aardgasvoertuigen.
 5. Walstroom voor de binnenvaart.
 6. Differentiatie van havengelden voor de zeescheepvaart.
 7. Ticketbelasting voor de luchtvaart.
 8. Europese invoering van een kerosineaccijns.
 9. Emissiehandel voor de luchtvaart.
 10. Stimulering van schone motoren in de visserij.
 11. Budgetneutrale verhoging van de dieselaccijns via verlaging MRB.
 12. Budgetneutrale verhoging van de dieselaccijns via verlaging benzineaccijns.
 13. Gezamenlijke vermindering van emissies door industrie en binnenvaart.
 14. Retrofit SCR-filters voor zware wegvoertuigen.

Auteurs

Eelco den Boer
Harry Croezen
Arno Schroten

Delft, november 2006

Verkeersmaatregelen ter vermindering van de NEC-emissies

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57