Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen

Tussenevaluatie en vervolgmeting

Het programma ‘Met preventie naar duurzaam ondernemen, 2001-2005’ (PreDO) is een gezamenlijk programma van IPO, VNG, UvW en de Ministeries van VROM en EZ. Hoofddoel van het PreDO-programma is het verminderen van de milieudruk door bedrijfsmatige activiteiten. Het PreDO-programma is in de periode januari-mei 2004 door CE tussentijds geëvalueerd met een tweeledig doel: Het tussentijds beoordelen van (onderdelen van) het PreDO-programma op doelbereiking, doeltreffendheid en doelmatigheid, en het in kaart brengen van succes- en faalfactoren in de uitvoering. Het inschatten van de mate waarin de doelen behaald zullen worden met de ingezette instrumenten en het doen van aanbevelingen voor een eventuele andere doelstellingen- en/of instrumentenmix. Daarvoor zijn 29 gemeenten, 7 provincies, 8 begeleidingsgroepen geïnterviewd, zijn twee workshops gehouden met groepen gemeen-ten en provincies en is een beperkt omgevingsonderzoek uitgevoerd naar andere programma’s en regelingen die deels overlappende doelstellingen nastreven.

Delft, juni 2004

Voor het opvragen van het hoofd- of achtergrondrapport kunt u een mail sturen naar duurzaamondernemen@novem.nl met vermelding van adres en vraag. Hier vindt u een uitgebreide samenvatting van het evaluatierapport [pdf]

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14