Analysekaarten Regionale Energiestrategie RES

CE Delft, Generation.Energy en Geodan hebben voor het nationaal programma Regionale Energiestrategie een basisset aan analysekaarten opgesteld om regio's te ondersteunen bij hun regionale energiestrategie. Toegang tot de viewer is hier aan te vragen. In de viewer worden basisgegevens gepresenteerd over energiegebruik, -productie en –infrastructuur. RES-regio’s kunnen de gegevens gebruiken voor hun RES-traject en kunnen verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen. Meer informatie Jasper Schilling

Regionale warmtevisie Holland Rijnland

In de regio Holland Rijnland werken 13 gemeenten, de omgevingsdienst en het hoogheemraadschap samen aan de energietransitie. Aan APPM en CE Delft is gevraagd  om te assisteren bij het opstellen van een breed gedragen regionale warmtevisie. In de regionale warmtevisie wordt samen met stakeholders de basis gelegd voor de Regionale Structuur Warmte van de Regionale energiestrategie en worden uitgangspunten geformuleerd over de toekomstige samenwerking in de warmtetransitie. Meer informatie: Jasper Schilling

RES regio Rotterdam Den Haag

De regio Rotterdam Den Haag wordt door APPM, CE Delft, Generation.Energy en POSAD ondersteunt bij de stappen om te komen tot een gedragen Regionale Energie Strategie (RES). Dit proces wordt begeleid met werkateliers, basisinformatie en een drietal gedragen scenario’s. Het traject zal leiden tot een eindbeeld van waar de regio naar toe wil gaan, een eerste uitvoeringsagenda en een bestuurlijke ambitiebepaling vanuit de gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag. Meer informatie: Jasper Schilling

Energiesysteem Groningen en Drenthe

Deze studie moet resulteren in een feitenbasis voor het maken van afgewogen, verstandige beleidskeuzes over de energietransitie in Groningen en Drenthe. Dat gaat om keuzes door de provincies, gemeenten, netbeheerders, keuzes door (industrie-) bedrijven, woningcorporaties, mobiliteit-partijen, en anderen. De scope is breder dan de RES: alle vraag en aanbod in energiesysteem, inclusief mobiliteit en industrie en de ontwikkelingen daarvan, flexibiliteit opslag en conversie. De studie levert input voor de RES Groningen en de RES Drenthe. De studie resulteert in een transparante, generieke en herhaalbare aanpak t.b.v. soortgelijke studies in andere provincies en regio’s. CE Delft en Quintel Intelligence voeren de systeemstudie uit. Meer informatie: Maarten Afman

Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland

Er is behoefte om de mogelijke vraag- en aanbodontwikkelingen van energie in Noord-Holland tot 2030 en tot 2050 in kaart te brengen, en te onderzoeken welke mogelijke knelpunten in de energie-infrastructuren er kunnen ontstaan en wat de mogelijke oplossingen zijn. CE Delft, ECN (part of TNO) en Studio Marco Vermeulen voeren de studie uit in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam. De integrale systeemstudie moet een gezamenlijke kennisbasis bieden, met uitwerkingen naar de beide deelregio’s NH Zuid en NH Noord en dient onder andere als input voor de beide RES’en in de provincie. Meer informatie: Cor Leguijt

Stand van zaken restwarmte

De industrie en energiecentrales lozen nog ca. 100 Pj restwarmte op het oppervlaktewater en in de lucht. Voor Rijkswaterstaat heeft CE Delft de huidige stand van zaken in beeld gebracht: welk beleid en welke wet- en regelgeving zijn op dit moment relevant, welke kansen zijn er voor benutting van restwarmte, wat zijn de belangrijkste barrières en oplossingen? Dit rapport kan door de betrokken ministeries worden gebruikt als gemeenschappelijke kennisbasis over restwarmte. De resultaten bieden ook concrete aanknopingspunten voor vervolgstappen om de benutting van restwarmte te stimuleren. Meer informatie: Bettina Kampman

Warmtetool Friesland

In 2018 heeft CE Delft voor de provincie Fryslân uitgezocht welke klimaatneutrale warmteopties kansrijk zijn in welke buurten in de provincie. De provincie wil de resultaten toegankelijker maken via de inzet van een CEGOIA-webtool zodat gemeenten in Friesland zelf de uitkomsten per buurt inzien en (op termijn) analyses met gewijzigde parameters kunnen uitvoeren. Het CEGOIA-model kijkt op buurtniveau naar de laagste kosten voor warmte over de gehele keten: productie – transport – consumptie – besparing. Meer informatie: Hein-Bert Schurink

Meer informatie

U kunt relevante studies rondom Regionale Energiestrategieen vinden op onze webpagina
Voor vragen kunt u conatct openemen met Benno Schepers 015 - 2150 150