Mailvisie september 2019

In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden de maatregelen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te reduceren. CE Delft krijgt van verschillende opdrachtgevers verzoeken voor concrete projecten die hier aan bijdragen. In deze Mailvisie een selectie van onze activiteiten en projecten. 

In dit nummer:

  • CO2-reductie mobiliteit Metropool Rotterdam-Den Haag
  • CO2-neutraal chemiebedrijf
  • Energiesysteem Noord-Nederland en Zeeland
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen
  • Energie-eiland in zee
  • Stadslogistiek elektrisch
  • Duurzame biomassa: beschikbaarheid en toepassing
  • Recente publicaties

CO2-reductie mobiliteit Metropool Rotterdam-Den Haag

CE Delft gaat voor de 23 aangesloten gemeenten die onderdeel vormen van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag onderzoeken welke van de 40 eerder geïdentificeerde maatregelen zij willen invoeren om de CO2-uitstoot van mobiliteit te verminderen. Vervolgens zal met deze specifieke informatie een nieuwe CO2-effectberekening worden gedaan voor individuele gemeenten en de MRDH-regio als geheel. Deze studie volgt op de studie ‘CO2-reductie mobiliteit Regio Rotterdam Den Haag’ van CE Delft en RouteZero in 2017, en de uitwerking van een Actieplan Duurzame Mobiliteit waaraan CE Delft en Berenschot in 2018 input hebben geleverd. Meer informatie: Jacobine Aalberts

CO2-neutraal chemiebedrijf

Voor een chemisch bedrijf in Zeeland stelt CE Delft een CO2-reductieplan op, in drie delen. Het eerste deel identificeert haalbare, specifieke maatregelen voor CO2-besparing binnen vijf jaar, het tweede deel beschrijft CO2-reductieopties voor de periode 2025 tot 2030, het derde deel betreft een visie om CO2-neutraal en circulair te worden in de periode tot 2050. Meer informatie: Bettina Kampman

Energiesysteem Noord-Nederland en Zeeland

Noord-Nederland vervult een belangrijke rol in de energievoorziening; naast gaswinning zijn er drie elektriciteitscentrales. Het huidige energiesysteem is afgestemd op relatief weinig afnemers, en nog niet op een groot (potentieel) aanbod van fluctuerende wind- en zonnestroom dat naar elders in het land getransporteerd moet worden. Dat geldt ook voor Zeeland, waar de komende jaren stroom van windparken op zee aan land komt. CE Delft voert een verkennende technische energiesysteemstudie uit voor Groningen en Drenthe en één voor Zeeland, waarbij vraag en aanbod van energie tot 2050 in kaart worden gebracht. Er zijn volop ontwikkelingen: in de industrie, de transitie van de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en aanlanding van wind op zee. We onderzoeken welke knelpunten in de energie-infrastructuur daarbij ontstaan en wat de mogelijke oplossingen zijn, bijvoorbeeld met flexibilisering. Meer informatie: Sjoerd van der Niet

Maatschappelijk verantwoord inkopen

De landelijke criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zijn geactualiseerd. De website van MVI geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. De Rijksoverheid en veel andere overheden hebben zich er aan gecommitteerd om bij 45 impactvolle productgroepen altijd MVI-eisen toe te passen. Om de MVI-criteria actueel te houden en te verbeteren, worden deze jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. Royal HaskoningDHV en CE Delft begeleiden dit proces, waarbij naast de Rijksoverheid ook andere stakeholders zijn betrokken. Bij de actualisatie van 2019 zijn scherpere eisen toegevoegd voor het reduceren van CO2-uitstoot door transport, kan er met een nieuw gunningscriterium gestuurd worden op meer hernieuwbare energieproductie en zijn er geheel nieuwe criteria voor catering gepubliceerd. Meer informatie: Lonneke de Graaff

Energie-eiland in zee

In het Klimaatakkoord is afgesproken om het beleid van windenergie op zee door te zetten. In 2030 zal daardoor ca. 11 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 8,5% van alle energie in Nederland en 40% van ons elektriciteitsverbruik. En daarna zal het verder gaan en zal groene waterstof geproduceerd gaan worden. CE Delft is onderdeel van een consortium dat onderzoekt of we maatschappelijke kosten voor energie-infrastructuur kunnen besparen door de windenergie op een energie-eiland in zee kunnen omzetten in waterstof of dat aan land te doen met eventueel direct gebruik van die windenergie of de waterstofprodcutie te combineren met zonneparken.
Meer informatie Frans Rooijers

 

Stadslogistiek elektrisch

Hoe kunnen transporteurs hun werk doen met elektrische voertuigen die regelmatig opgeladen moeten worden? Welke aanpak geeft de laagste kostprijs? Waar, wanneer en hoe snel gaan bestelwagens en vrachtwagens laden, en wat vraagt dat van het elektriciteitsnet? De regio Groot Amsterdam is als voorbeeld genomen.

Lees Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek

 

 

Duurzame biomassa: beschikbaarheid en toepassing

CE Delft voert voor PBL een brede verkenning uit naar de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa. We doen dat samen met Royal Haskoning DHV. Bij de beschikbaarheid wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van import, bij de toepassingen wordt uitgegaan van een zo optimaal mogelijk gebruik (cascadering).
Meer informatie: Cor Leguijt