Duurzaam inkopen

CE Delft helpt overheden en bedrijven met duurzaam inkopen, ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) genoemd. Door onze jarenlange trackrecord op het gebied van duurzaamheid en milieu-impact kunnen wij de focus van duurzaam inkopen sturen naar die productgroepen waar de meeste winst te behalen is. Duurzaam inkopen is een krachtig instrument voor het beperken van de CO2-uitstoot, het streven naar een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord handelen. 

Duurzaam inkoopbeleid is één van de meest directe instrumenten om de eigen milieu-impact te verminderen. Tegelijkertijd helpt MVI om innovatie en duurzame ontwikkeling te stimuleren bij marktpartijen.

Wat kan CE Delft voor u doen?

In de praktijk is goed maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) niet eenvoudig. CE Delft ondersteunt zowel inkopers als leveranciers vanuit haar kennis van duurzame energie, transport en grondstoffen. Wij kennen de innovaties en weten wat de duurzame mogelijkheden zijn die de markt te bieden heeft. Daarmee kunnen wij de focus leggen op wat er werkelijk toe doet. We onderbouwen de prioriteiten vanuit expertkennis en onderzoek. Zo hebben we voor UMC Utrecht, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Rijk middels een quickscan de productgroepen met de grootste impact zichtbaar gemaakt.

Inkopers (met name overheden) 
In aanbestedingstrajecten helpen we inkopers om duurzaamheid uit te vragen en offertes daarop te beoordelen. We weten welke duurzaamheidsdoelen van belang zijn voor elke specifieke productgroep. CE Delft is betrokken bij de ontwikkeling en actualisatie van de MVI-criteria van de Nederlandse overheid. De MVI-criteriatool geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. Royal HaskoningDHV en CE Delft begeleiden dit proces, waarbij naast de Rijksoverheid ook andere stakeholders zijn betrokken. Naast criteriaontwikkeling is CE Delft betrokken bij evalueren en opzetten van MVI-beleid. Zo hebben we een evaluatie uitgevoerd van de MVI-actieplannen en de belangrijkste lessen, successen en tips gebundeld. Onze evaluatie van het PvA MVI 2015-2020 geeft een overzicht van de landelijke activiteiten op het gebied van MVI.

Leveranciers (met name bedrijven)
CE Delft helpt marktpartijen om zo duurzaam mogelijk in te schrijven op een tender. We helpen impact te kwantificeren en denken mee over duurzaamheidsopties. Het project ‘Handleiding duurzaam inkopen PVC-buizen’ maakt zichtbaar hoe de milieu-impact van PVC-buizen kan worden berekend en meegewogen bij inkoop van vrijvervalleidingen van PVC. De handleiding bevat een concreet stappenplan voor inkopers om milieueffecten mee te wegen in een aanbestedingstraject.

Vanuit de Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO-netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik.

CETenderTool

Diverse aanbesteders maken gebruik van de CETenderTool in hun aanbesteding. Deze Excel-gebaseerde tool kwantificeert de milieu-impact van de inschrijvers, waardoor een eenvoudige en objectieve vergelijking mogelijk is. De CETenderTool is gebaseerd op LCA-methodiek, wat staat voor levenscyclusanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de milieu-impact vanaf grondstofdelving tot de end-of-life fase.

Elk inkooptraject is uniek. Elke CETenderTool is dan ook op maat gemaakt voor de specifieke aanbesteding. Allereerst wordt een heldere afbakening gemaakt van het product dat vergeleken wordt en de levensfasen die worden meegenomen. Vervolgens worden de in- en outputs per levensfase geïnventariseerd. Tot slot maakt de tool de vertaling naar de milieu-impact, bijvoorbeeld de CO2-footprint.

CE Delft heeft een CETenderTool ontwikkeld voor reactivatie van actief kool, voor de drinkwaterbedrijven Evides en Oasen. Zij willen verbetering van de CO2-footprint meewegen in de aanbestedingsprocedure en daarmee bedrijven stimuleren de CO2-footprint van actief kool te verminderen. Een ander voorbeeld is de CETenderTool voor Alliander, waarmee de CO2 footprint en grondstofuitputting van kabels in kaart wordt gebracht.

Presentaties en artikelen

Nieuwe milieucriteria (MVI)
Lonneke de Graaff, MVI Congres, 12 december 2019

Implementing sustainable procurement, lessons learned from evaluation of action plans
Lonneke de Graaff en Katja Kruit, 21 January 2019, EU Partnership Urban Agenda/Innovative and Responsible Public Procurement

Goed op weg met Actieplannen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Gemeenten van de Toekomst, 17 januari 2019

Implementeren van MVI, geleerde lessen uit de evaluatie van MVI actieplannen
Lonneke de Graaff, 30 oktober 2018, PIANOo leernetwerk MVI Interne Organisatie

Reducing the environmental impact of public procurement for healthcare
Lonneke de Graaff en Anne Marie van den Berg (UMC), CleanMed 11 October 2018, Nijmegen

Opdrachtgevers

Ministeries: Binnenlandse Zaken (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Justitie en Veiligheid (JenV)
Andere overheden: gemeente Den Haag, gemeente Bloemendaal, Joint Research Centre (JRC), Rijkswaterstaat (RWS)
Bedrijven en organisaties: Alliander, Attero, Dyka, Evides waterbedrijf, Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht

Uw contactpersoon

Neem voor meer informatie over Duurzaam Inkopen of Duurzaam Leveren contact op met Lonneke de Graaff