Duurzame stad - duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit in steden komt steeds hoger op de agenda en steeds meer steden zijn op zoek naar mogelijkheden om betrouwbare bereikbaarheid aan duurzaamheid te koppelen. Duurzame stedelijke mobiliteit gaat over meer dan CO₂-reductie. Het gaat ook om luchtkwaliteit, geluid, veiligheid en bereikbaarheid. En hoe we omgaan met de ruimte in de stad en hoe mobiliteit bijdraagt aan de stedelijke economie en belevingswaarde. CE Delft kan bijstaan met o.a. strategische verkenningen, integrale duurzaamheids-aanpak (SUMPs), benchmarks, systeemvergelijkingen en de inzet van gedragsbeïnvloeding. We zijn ervaren in de analyse van de effecten van (pakketten van) maatregelen op duurzame mobiliteit en stedelijke leefkwaliteit. Met de mobiliteitsscan rekenen we pakketten van maatregelen snel voor u door.

Voor het bereiken van duurzame mobiliteit is een geïntegreerde aanpak met inzet van veel beleidsterreinen binnen mobiliteit noodzakelijk. Denk aan gedragsbeïnvloeding, fiets- en OV-beleid, ketenmobiliteit, parkeerbeleid, stadslogistiek, aanpak evenementenverkeer, werkgeversaanpak, elektrische auto’s, milieuzones….

Nieuwsbrief duurzame stedelijke mobiliteit voorjaar 2018

 

Wat kan CE Delft voor u doen?

Naast kennis over mobiliteit en logistiek hebben de specialisten van CE Delft kennis van (vervoers)economie, techniek en uitgebreide kennis over brandstoffen en hernieuwbare energie. Wij zijn de expert in benchmarks en effectbepaling van maatregelen. Verder is CE Delft expert in het gebruik van instrumenten zowel op het gebied van het bepalen van effecten van maatregelen ( Mobiliteitsscan) als procesaanpak.

Opdrachtgevers

CE Delft heeft onderzoek gedaan voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, gemeente Den Haag, gemeente Eindhoven, Gemeente Leiden, Provincie Zuid-Holland, CROW-Kennisplatform Verkeer en Vervoer, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Connect, Anders Reizen.

Presentaties en artikelen

CO2-emissie mobiliteit, Nulmeting t.b.v. Regionale Mobiliteitsprogramma’s in Noord-Holland en Flevoland
Jacobine Aalberts, Kick Off Regionale Mobiliteitsprogramma, 5 maart 2020, Amsterdam

Uw contactpersoon

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Jacobine Aalberts