Energievoorziening

Het thema energievoorziening houdt zich bezig met hoe de grote uitdagingen van de energietransitie doorwerken op de energiesector. Om de Klimaatdoelstelling van Parijs te halen zijn verregaande veranderingen nodig. Het thema energievoorziening draagt hieraan bij via de volgende onderwerpen en vraagstukken:

 • Omschakeling van fossiele naar hernieuwbare of duurzame energiebronnen
  Vraagstukken: Hoe snel kunnen we hernieuwbare energie laten groeien? Wat zijn maatregelen om dat te versnellen? Hoe passen we de grote hoeveelheden wind en zonne-elektriciteit in? Wat moet de rol worden van conventionele elektriciteitscentrales? Hoe hangen keuzes op nationaal niveau samen met keuzes die in een regionale energie strategie worden gemaakt?
 • Aanpassing van de energienetten
  Vraagstukken: Welke energie infrastructuren (elektriciteit, warmte, gas, waterstof) hebben we nodig in welke delen van Nederland? Hoe snel moet dat, hoe snel kan dat? Hoe is de samenhang met elektrisch vervoer, en elektrificatie van de warmtevraag?
 • Leverings- en (zelf)voorzieningszekerheid op lange termijn
  Vraagstukken: Wat hebben we nodig aan conversie en opslag? Wat wordt de rol van flexibele elektriciteitsvraag bij afnemers, en hoe verandert dat bij elektrificaite van de industrie? Hebben we waterstof nodig, en zo ja hoeveel? Hoe hangt dit samen met (geo)politieke aspecten? Wat is wenselijk ten aanzien van zelfvoorzienendheid op schaal van regio, provincie, Nederland of Europa?

Vanuit onze onafhankelijke positie en onze ervaring biedt CE Delft opdrachtgevers inzicht in de reëel te verwachten en mogelijke ontwikkelingen in de energievoorziening, lokaal, nationaal en internationaal. Door onze kennis van beleid en van de Europese, nationale en lokale energiescenario’s, hebben wij goed inzicht in de impacts en belemmeringen die bij de transitie een rol spelen. Het gaat dan om onderwerpen als het tempo waarin veranderingen kunnen plaatsvinden in productieparken, de effectiviteit van het EU ETS, de rol en impact van elektrisch vervoer, en de beschikbaarheid van voldoende (duurzame) biomassa. Daarnaast hebben wij de juiste expertise en tools in huis voor gedegen analyses van de effecten van de transitie, zoals levenscyclusanalyses, (economische) modellering van energie-opwektechnieken en maatschappelijke kosten-batenanalyses, bijvoorbeeld rond de kosten en baten van slimme netten. Zie ook: modellen voor energie.

Speerpunten onderzoek en advies

 • flexibiliteit en systeemintegratie (inpassing zon/windvermogen) en de rol van aardgas daarbij
 • energienetten voor energietransitie (elektriciteit, warmte en gas)
 • vormen waarin energietransport kan plaatsvinden (brandstoffen, gas, elektriciteit)
 • groei van het aandeel hernieuwbare bronnen, maatschappelijke consequenties (wie draagt welke kosten, landgebruikeffecten biomassateelt, etc.)

Wat kan CE Delft voor u doen?

CE Delft heeft decennialange nationale en internationale ervaring. Voor  opdrachtgevers in de elektriciteitsproductie, warmte- en koudelevering en elektriciteits- en gasinfrastructuur voeren wij onderzoek uit hoe zij hun activiteiten kunnen verduurzamen. Wij geven strategisch advies over nieuw beleid en de impact daarvan op hun kernactiviteiten. Daarnaast voorzien wij overheden van beleidsadvies voor het creëren van een ‘level playing field’ voor hernieuwbare energie.

Onze opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn: overheden (ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Europese Commissie, het Europese Milieubureau EEA), energiebedrijven (Eneco, E.On, Electrabel, GasTerra, GdF Suez, Nuon/Vattenfall, Essent/RWE), milieuorganisaties (Natuur & Milieu, Greenpeace, WNF, ECF, Transport & Environment, CAN Europe), brancheverenigingen (Energie-Nederland, Eurelectric, Netbeheer Nederland en netwerkbedrijven (Stedin, Alliander, TenneT, Gasunie).

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Rooijers