Hernieuwbare energie en flexibiliteit van het energiesysteem

Het aandeel fluctuerende energie (wind en zon) zal in 2023 minstens 30-40% van de totale elektriciteitsvraag bedragen en naast energiebesparing zien we vraaggroei door het gebruik van bijv. warmtepompen en elektrische auto's. Deze schommelingen moeten ergens in het energiesysteem worden opgevangen. De rol van conventionele centrales verandert, maar ook andere technieken en gebruikers gaan elektriciteit aanbieden. Wie gaat de flexibiliteit leveren die de benodigde balans in het systeem kan houden? 

Hoe kan worden gegarandeerd dat deze flexibiliteit er ook tijdig en kosteneffectief is? Is er een rol voor de Nederlandse procesindustrie of zijn andere sectoren kansrijker?

Dit zijn voorbeelden van vraagstukken die de komende jaren actueel blijven. CE Delft helpt bedrijven en overheden bij de oplossingen door onderzoek en advies:

 • (Exploratieve) scenario-studies en toekomstverkenningen
 • Forecasting elektriciteitsprijzen
 • Sectorale studies en marktverkenningen
 • Assistentie bij productontwikkeling flexibiliteitslevering
 • Marktontwerp, verbeteringen marktinrichting, marktfacilitering
 • Beleidsontwerp, beleidsevaluatie: welke acties van overheden zijn wanneer nodig?

 Onze expertise:

 • Elektriciteit, gas en warmte
 • Gebouwde omgeving, (glas) tuinbouw, industrie
 • Techniek, markt, beleid, economie

Toekomstverkenningen en marktmodellen

In het project Markt en flexibiliteit hebben we samen met een consortium van betrokkenen en deskundigen de toekomstige flexibiliteitsbehoefte van het Nederlandse energiesysteem geanalyseerd en oplossingsrichtingen geïdentificeerd om flexibiliteit via de markt te ontsluiten.

In de door CE Delft gefaciliteerde Denktank vernieuwing energiemarkt zijn de effecten van technische en beleidsmatige ontwikkelingen ingeschat, belangen benoemd en mogelijke oplossingen qua marktregels doordacht.

Studies over systeemintegratie

Met een veelzijdige infrastructuur heeft Nederland grote mogelijkheden om door slimme integratie van gas, warmte en elektriciteitssystemen flexibiliteit te creëren. Hoe hiermee tijdig en kosteneffectief flexibiliteit in het energiesysteem kan worden ontsloten, is één van de focusgebieden van het systeemintegratieprogramma van de Topsector Energie. De topsector heeft begin 2015 laten onderzoeken wat de rol van de verschillende spelers in het energiesysteem en de energiewaardeketen is, en wat kansrijke opties zijn om deze integratie tot stand te brengen CE Delft was intensief betrokken bij een groot aantal van deze studies:

 • De rol van hybride energie infrastructuren in het energiesysteem
  Potentiële flexibiliteit is in beeld gebracht in verschillende scenario's overde ontwikkeling tot 2030, gevolgd door een analyse van de mogelijke belemmeringen.  
 • De rol van de eindgebruiker van energie
  Er is een groot aantal technieken waarmee de energievraag flexibel kan worden ingevuld. In het rapport hebben we dit systematisch in beeld gebracht voor de industrie, MKB/utiliteit, en de huishoudens inclusief hun rol in het elektrisch opladen van auto’s.  
 • Power 2 Products
  In dit project is gedurende een half jaar met Berenschot en ISPT en deelname van een groot aantal partijen onderzocht op welke wijze (technisch, operationeel en organisatorisch), tegen welke kosten en opbrengsten en onder welke voorwaarden de procesindustrie haar energievraag kan elektrificeren én kan flexibiliseren. In het project namen naast 5 industriebedrijven een groot aantal andere partijen uit het netbeheer, de elektriciteitssector, en de toeleverende industrie deel.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Rooijers