Duurzame stedelijke mobiliteit bij CE Delft

Duurzame mobiliteit in steden komt steeds hoger op de agenda en steeds meer steden zijn op zoek naar mogelijkheden om betrouwbare bereikbaarheid aan duurzaamheid te koppelen. Duurzame stedelijke mobiliteit is meer dan CO₂-reductie. Het gaat ook om luchtkwaliteit, geluid, veiligheid en bereikbaarheid. En hoe we omgaan met de ruimte in de stad en hoe mobiliteit bijdraagt aan de stedelijke economie en belevingswaarde. CE Delft kan bijstaan met o.a. strategische verkenningen, integrale duurzaamheids-aanpak (SUMPs), benchmarks, systeemvergelijkingen en de inzet van gedrags-beïnvloeding. We zijn ervaren in de analyse van de effecten van (pakketten van) maatregelen op duurzame mobiliteit en stedelijke leefkwaliteit. Met de mobiliteitsscan rekenen we pakketten van maatregelen snel voor u door. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van recente projecten van CE Delft. Meer informatie: Hans Voerknecht telefoon 015 - 2150 150. 

Emissievrije mobiliteit Eindhoven

Veel steden zijn bezig met een voortvarende aanpak van duurzame mobiliteit om ook voor hun stad de klimaat-doelstellingen te halen. Zo wil Eindhoven in 2030 55% minder CO2 uitstoten vanuit stedelijke mobiliteit. CE Delft heeft het Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit Eindhoven doorgerekend op CO2-reductie en heeft suggesties gedaan voor aanvullende maatregelen, zoals parkeerbeleid, modal shift maatregelen, gedragsbeïnvloeding, stadslogistiek en emissievrije zones. Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken is  een ingrijpende aanpak nodig. Wat we in Eindhoven hebben gedaan is zeer bruikbaar voor andere steden die een integrale aanpak willen voor duurzame stedelijke mobiliteit. Zie Beoordeling plan van aanpak emissievrije mobiliteit Eindhoven.  Meer informatie: Hans Voerknecht

Elektrische bestelauto’s in steden

Meer elektrische bestelauto’s in steden geven een impuls aan duurzame stedelijke mobiliteit. Maar dat gaat niet vanzelf. CE Delft heeft daarom in opdracht van Connekt en TNO de kansen en barrières van een transitie naar elektrische bestelauto’s in steden in beeld gebracht. Hoe snel gaan fabrikanten met nieuwe elektrische modellen op de markt komen? Wat wordt het laadvermogen en de actieradius? Wat worden de kosten voor de gebruiker? En hoe kunnen gemeenten, de Rijksoverheid, vervoerders en verladers elektrisch rijden met bestelauto’s stimuleren? Meer informatie: Anco Hoen.

Lucht- en geluidseffecten emissiearme bussen

Wat zijn de effecten van de inzet van waterstof- en plug-in elektrische bussen op de lokale luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid? Dat onderzocht CE Delft voor het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Ook is in beeld gebracht hoe de situatie wordt als het gehele busvervoer zero-emissie wordt. Op de onderzochte locaties blijkt, dat de inzet van zero-emissie bussen leidt tot een  verbetering van de luchtkwaliteit en kleine afname van het omgevingslawaai. De bijdrage van verkeer aan de concentraties luchtvervuilende stoffen kan met gemiddeld 15-20% omlaag als op de lijn waar de bussen nu rijden, uitsluitend uitstootvrije voertuigen worden ingezet.  Meer informatie: Eelco den Boer.

Klimaatmaatregelen verkeer in provincies

Welke klimaatmaatregelen voor verkeer kunnen provincies nemen? In deze verkennende studie in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) worden de effecten op CO2 reductie en energiebesparing en de kosten daarvan in beeld gebracht. De onderzochte maatregelen liggen op het gebied van verduurzaming van de OV-concessies, verduurzaming van infrastructuur en de verduurzaming van de vervoersketen. Meer informatie: Anco Hoen

Benchmark duurzame stedelijke mobiliteit

Een coalitie bestaand uit Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MensenStraat, Rover, Longfonds en Wandelnet werken samen in een project om gemeenten ertoe te bewegen na de gemeenteraads-verkiezingen zgn. ‘groene college-akkoorden’ te sluiten. Zij willen daarvoor een benchmark inzetten die de huidige situatie van gemeenten weergeven, maar ook de urgentie en kansen aangeven op ontwikkeling naar een duurzame en leefbare stad. CE Delft ontwikkelt deze benchmark en kijkt naar zaken als fietsen, lopen en OV en de lokale luchtkwaliteit, geluid- en klimaateffect van mobiliteit in een stad. Gekozen is voor criteria die door gemeenten zelf te beïnvloeden zijn. Vanaf 8 maart zijn de resultaten beschikbaar op www.ce.nl. Meer informatie Hans Voerknecht. Meer informatie Hans Voerknecht.

Roadmap CO2-vrij OV 2050

De spoor- en OV-sector volledig CO2-neutraal in 2050. Dat is wat twaalf partijen willen, zo blijkt uit de CO₂-visie OV en Spoor 2050. Aan CE Delft was de vraag op welke wijze deze doelstellingen kunnen worden bereikt. Uit onze trendanalyse blijkt dat het OV een belangrijke rol blijft vervullen. En nog behoorlijk gaat groeien, vooral op drukbezette lijnen. De Roadmap definieert 7 thema’s waar op ingezet moet worden waaronder elektrificatie van regionale personentreinen, busvervoer en diesellocomotieven voor het goederenvervoer en modal shift. De grootste uitdaging zit in het volledig verduurzamen van het materiaalgebruik.Meer informatie Maarten 't Hoen.

Verkeer Regio Rotterdam Den Haag 2025

23 samenwerkende gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag willen de CO₂-uitstoot van verkeer in 2025 met 30% reduceren ten opzichte van 2015. CE Delft heeft, samen met Route ZERO, de regio zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteund bij het invullen van deze ambitie. De studie laat zien dat 1/3 van de opgave al wordt ingevuld met de geplande maatregelen van het Rijk en de EU. Gemeenten kunnen zelf ook bijdragen; met maatregelen die draagvlak hebben bij bestuurders kan een kwart van de beoogde reductie worden gerealiseerd. Hierbij gedacht worden aan emissievrije concessies en wagenparken, groen aanbesteden van GWW-diensten, maatregelen voor stadslogistiek en forse investeringen in fiets en OV. Voor het volledig realiseren van de ambitie van 30% zijn echter ook meer sturende maatregelen nodig zoals parkeerbeleid en tolheffing. Meer informatie Huib van Essen.