Energie internationaal

Het thema Energie internationaal is gericht op onderzoek en advies rondom de internationale transitie van de energiesector naar een duurzame energievoorziening. Het internationale energie- en klimaatbeleid drukt een steeds grotere stempel op nationaal energiebeleid (in Nederland en de andere EU-lidstaten) en de energievoorziening. Europese regelgeving stelt doelen, normen en randvoorwaarden voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot. Daarnaast worden de energie-infrastructuren van individuele lidstaten in Noordwest-Europa steeds meer aan elkaar gekoppeld.

Energie internationaal is gericht op onderzoek en advies rondom internationale ontwikkelingen in de energiesector, met een focus op de volgende onderwerpen:

 • de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen
 • de aanpassing van de infrastructuur voor elektriciteit, warmte, gas en energie voor transport
 • energiebesparing, bij eindgebruikers (huishoudens, bedrijven en in de industrie) en in de energieproductieketen
 • behoud/verbetering van de leverings- en (zelf)voorzieningszekerheid op lange termijn

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in het energieveld hebben gevolgen voor een groot aantal partijen:

 1. De energiebedrijven: veranderingen in het Europese en het nationale beleid,  EU ETS, nationaal stimuleringsbeleid (subsidies, belastingvoordelen, etc.) en regelgeving rondom hernieuwbare energie en energiebesparing
 2. De industrie: inspelen op de kansen en bedreigingen rond deze ontwikkelingen om internationaal concurrerend te blijven
 3. Netbeheerders:faciliteren niet-stuurbaar, decentraal opwekvermogen
 4. Consumenten: vraag naar hernieuwbare energie en lage energiekosten

CE Delft heeft kennis van beleid, de Europese en nationale energietransitiescenario’s en impacts en belemmeringen die bij de ontwikkelingen in de energiesector een rol spelen. Bijvoorbeeld: implementatie van Europees beleid, de effectiviteit van EU ETS, veranderingen in energieproductieparken, de impact van elektrisch vervoer, energiebesparing, en de beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa.

Daarnaast hebben wij de juiste expertise en tools in huis voor gedegen analyses van de (milieu)effecten van de energietransitie, zoals levenscyclusanalyses, (economische) modellering van energie-opwektechnieken en maatschappelijke kosten-batenanalyses, bijvoorbeeld rond de kosten en baten van slimme netten.

Onze opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn:
 • nationale en Europese overheden (ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Europese Commissie DG ENER en DG CLIMA, het Europese Milieubureau EEA)
 • energiebedrijven (Eneco, E.On, Electrabel, GasTerra, GdF Suez, Nuon/Vattenfall, Essent/RWE)
 • milieuorganisaties (Natuur & Milieu, Greenpeace, WNF, ECF, Transport & Environment, CAN Europe)
 • brancheverenigingen (Energie-Nederland, Eurelectric, Netbeheer Nederland
 • netwerkbedrijven (Stedin, Alliander, TenneT, Gasunie)

Uw contactpersoon

Voor meer informatie en vragen over dit thema kunt u contact opnemen met Bettina Kampman