Jacobine Aalberts-Bakker

J.H. (Jacobine) Aalberts-Bakker
senior onderzoeker/adviseur 

Expertise:

  • Klimaatbeleid verkeer 
  • Duurzame mobiliteit in stedelijke omgeving
  • Milieueffecten verkeer en infrastructuur
  • Transport gevaarlijke stoffen
  • Ruimtelijke ordening
Als onderzoeker/adviseur in de sector Mobiliteit en Transport houd ik mij bezig met onderzoek en adviestrajecten rondom duurzame mobiliteit. Hoe kunnen klimaatdoelstellingen concreet worden doorvertaald naar haalbare beleidsmaatregelen? Wat zijn de effecten van verschillende beleidsopties? Vanuit mijn wiskundige achtergrond breng ik de kwantitatieve kant in beeld, toegepast binnen de context van deze beleidsafwegingen. 
 
Voordat ik bij CE Delft begon, werkte ik geruime tijd bij een ingenieurs- en adviesbureau. Hier werkte ik o.a. aan milieueffectrapportages voor grotere infrastructuurprojecten. Vanuit verschillende adviestrajecten voor bedrijven en overheden heb ik daarnaast kennis opgedaan van diverse ruimtelijke-ordeningsaspecten, zoals externe veiligheid (veiligheid bij goederenvervoer, BRZO-bedrijven, risicozonering windturbines), geluid, luchtkwaliteit en ecologie (specifiek stikstofdepositie en Natura 2000-gebieden).