Nieuwsarchief

Hieronder vindt u een overzicht van gearchiveerde nieuwsberichten.

5 december 2018 Noodzakelijk beleid Klimaatakkoord
Om de forse CO2 reductie in Nederland in 2030, en zeker die in 2050, te realiseren zullen de spelregels (belastingen, subsidies, normeringen etc.) in de markt moeten veranderen. Daarbij zal de focus van die spelregels niet gericht zijn op specifieke technische oplossingen, maar op de reductie van CO2-emissie met welke technische maatregelen of gedragsaanpassing dan ook. Dat leidt tot de laagste kosten voor de energietransitie.

Met andere woorden de spelregels moeten zo worden aangepast dat de keuze voor emissie-arme of emissie-loze technieken voor een burger of een bedrijf goedkoper wordt dan de huidige technieken, die meer emissies veroorzaken. Tevens moet er zekerheid komen voor opties die emissie reduceren en de keerzijde kan zijn dat de risico’s voor fossiele technieken beginnen toe te nemen. Alleen dan zal er vaart komen in de “verbouwing” van ons land ten behoeve van de vermindering van de uitstoot van CO2.

De mogelijkheden van het huidige instrumentarium om emissiereductie te bereiken zijn beperkt. Daarom zullen hoofdinstrumenten ontwikkeld moeten worden om in 2025 structureel een business case te creëren voor CO2-vrij energiegebruik of energiebesparing. Dat kan door normering of door CO2-beprijzing.

Voor de mobiliteit en de gebouwde omgeving lijkt een systeem van een klimaatbudget voor alle energiedragers die aan huishoudens en voertuigen worden geleverd, dat gaandeweg naar nul gaat, de beste methode om ook die energiegebruikers die niet gedreven worden door prijsprikkels toch emissievrij te krijgen.

Voor de industrie lijkt een EU-breed systeem van Vergoeding Externe Kosten (VEK) het goed mogelijk te maken dat forse emissiereducties, en uiteindelijk CO2-vrij, worden gerealiseerd terwijl de concurrentiepositie niet wordt aangetast.

Voor de elektriciteitssector lijkt een systeem van afnemende CO2-inhoud van elke kWh die geleverd wordt de beste methode om ook de elektriciteitsvraag die niet met zon en wind kan worden geproduceerd (windarme en zonvrije uren, circa 1500u per jaar) toch CO2-vrij te maken (flex, opslag, blauwe of groene waterstof, biomassa) en voor zover dit niet valt onder het klimaatbudget dat van toepassing is op de sectoren gebouwde omgeving en mobiliteit en het VEK voor de industrie.

8 november 2018 - Rapport 2011 Nuclear energy: The difference between costs and prices
In 2011 heeft CE Delft in kaart gebracht hoe de directe en indirecte kosten van kernenergie zich verhouden tot die van andere vormen van elektriciteitsopwekking in de studie Nuclear energy: The difference between costs and prices. Daarmee is gekeken of claims houdbaar zijn dat kernenergie goedkoop is en zonder overheidssteun een significante bijdrage kan leveren aan de Nederlandse energievoorziening. Uit deze studie blijkt dat, ondanks de zeer lage marginale kosten, kernenergie duurder is dan de meeste andere vormen van elektriciteitsopwekking wanneer bouwkosten (onder geliberaliseerde marktomstandigheden), veiligheid, aansprakelijkheid en milieueffecten worden meegenomen. 
Let op: Ten opzichtte van de aannames in 2011 is de prijs van wind-op-zee fors gedaald, de cijfers en grafieken weerspiegelen dus niet de huidige kostprijs van hernieuwbare energie.

1 november 2018 - Eerste webtool maatschappelijk verantwoord inkopen
Per 1 november zijn de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar via een gebruiksvriendelijke webtool mvicriteria.nl. Inkopers kunnen hierin eenvoudig de voor hen relevante criteria selecteren. De tool geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo goed mogelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen gaan inkopen. De tool is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV, CE Delft en Swis in opdracht van Rijkswaterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De MVI-criteriatool bevat inkoopcriteria voor 45 productgroepen en sluit goed aan bij het kabinetsbeleid om de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzame transitie van Nederland. De Rijksoverheid heeft zich er aan gecommitteerd om altijd gebruik te maken van deze criteria. De criteria worden jaarlijks geactualiseerd en waar mogelijk verder aangescherpt. 

31 oktober 2018 Samenvatting - Vergoeding Externe Kosten
De vervuiler betaalt! Ja, maar geldt dat ook bij de grootste vervuiling van dit moment, de uitstoot van broeikasgassen? Lang niet altijd…. De Vergoeding Externe Kosten (VEK) legt de lasten waar deze horen: bij de consumenten voor wie de vervuilende artikelen worden gemaakt. Zodat de wetten van de economie in stelling worden gebracht tegen de opwarming van de aarde: wie vervuilt, of wie vervuilende producten koopt, moet daarvoor een prijs betalen. In principe is dat de prijs die nodig is om de toegebrachte schade te voorkomen of te herstellen, zodat vervuilende producten duurder worden en schone producten naar verhouding goedkoper. link naar de studie en nederlandse samenvatting.

31 oktober 2018 - Kosten van het klimaatbeleid
Bijdrage Rondetafelgesprek kosten en baten klimaatwet Tweede Kamer - woensdag 31 OKTOBER 2018

31 oktober 2018 - Heffing op goederen en diensten moet klimaat redden
Frans Rooijers bij BNR-Nieuwsradio over Vergoeding Externe Kosten (VEK)

31 oktober 2018 - Met een CO2-taks (vek) worden kosten klimaatbeleid eerlijk verdeeld: zelfs het bedrijfsleven is enthousiast
Interview met Frans Rooijers over studie Vergoeding Externe Kosten in de Volkskrant

15 oktober 2018 - Toelichting energiekosten referentiescenario
CE Delft directeur Frans Rooijers noemde 50 miljard per jaar als de kosten die we jaarlijks kwijt zijn aan energiekosten, tijdens de Tweede Kamercommissie EZK donderdag 11 oktober 2018. In de figuur, die afkomstig is uit de studie ‘Net voor de Toekomst”(2017), is te zien dat als we het huidige beleid doortrekken naar 2050, de kosten tussen de 40 en 80 miljard uitpakken (referentiescenario). De grote bandbreedte ontstaat door de onzekerheid over de energieprijzen (energiebronnen en import fossiel en hernieuwbaar). De 50 miljard zijn dus niet de extra kosten van de energietransitie (CO2 uitstoot nihil in 2050), maar zijn de totale, jaarlijkse kosten van de Nederlandse energievoorziening.
 

 10 oktober 2018 - Route naar emissievrije (binnen)steden

Presentatie van Huib van Essen tijdens Ecomobiel Den Bosch

3 oktober 2018 - Beoordeling Slim en Duurzaam, Actieplan luchtvaart Nederland: 35% minder CO2 in 2030.
CE Delft concludeert dat het plan ambitieus is in vergelijking met klimaatplannen van andere luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en brancheorganisaties in de luchtvaart. De doelstelling is haalbaar maar vergt een aanzienlijke inspanning van alle betrokken partijen.

23 juli 2018 - Eerste Outlook on Hinterland and Continental Freight gepubliceerd
TNO, CE Delft en Connekt presenteren de eerste Outlook waarin voor het internationale goederenvervoer in Nederland waarin de mogelijkheden worden beschreven om de CO2-reductiedoelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen.

17 juli 2018 - Innovatieve warmteconcepten bieden kansen voor de warmtetransitie
Lagetemperatuuraardwarmte (LTA) en het Mijnwater-concept (MW) zijn twee innovatieve en relatief onbekende verwarmingsconcepten die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie in Nederland.

12 juli 2018 - Milieu-informatie textiel
Rapport: Milieu-informatie textiel. Update 2018. Overzicht van de milieu-impact van diverse typen textiel (doeken), berekend met de klimaatimpact en de ReCiPe 2016-methode. Ook is extra aandacht geschonken aan de bijdrage van waterschaarste van vezelteelt en textielproductie. 

20 juni 2018 - Duurzame koplopers doen aanbevelingen voor ontwikkeling biobased economie en CO2-reductie.
Een consortium bedrijven dat streeft naar meer gebruik van duurzame grondstoffen heeft vandaag de eindrapportage “Business met biomassa en biobased gas” overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad van het toekomstige Klimaatakkoord.

18 juni 2018 - Blauwe waterstof zet waterstoftransitie in gang
Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energietransitie, maar de ontwikkeling van een waterstofketen kent ook grote investeringsinspanningen en -risico’s.

3 april 2018 Overhandiging aan Diederik Samsom, voorzitter Klimaattafel gebouwde omgeving
Namens de opdrachtgevers (Alliander, Enexis, Ennatuurlijk, Gasunie-GTS, Nuon, Provincie Zuid-Holland, Stadsverwarming Purmerend, Stedin), is de studie Incentives voor de warmtetransitie aangeboden aan Diederik Samsom tijdens de bijeenkomst van de sectortafel gebouwde omgeving.

7 maart 2018 - Bijdrage rondetafel Nationale Omgevingsvisie Tweede Kamer
Bijdrag van CE Delft rondetafel Nationale Omgevingvisie, Tweede Kamer 7 maart 2018.

19 februari 2018 - Maatschappelijk verantwoord inkopen krijgt nieuwe impuls met webtool
De ministeries van BZK en IenW hebben Royal HaskoningDHV, CE Delft en SWIS opdracht gegeven om de komende vier jaar de Criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) te actualiseren en door te ontwikkelen.

Mediacontacten

Al ons onderzoek doen we in opdracht van derden, waarbij we onze onafhankelijkheid nadrukkelijk bewaken. We werken voor zeer uitlopende (internationale) partijen, van milieuorganisaties tot en met grote industriële bedrijven. Om invulling te geven aan onze missie zoeken we veelvuldig de publiciteit, of de publiciteit zoekt ons. Waar mogelijk stellen we onze ideeën ter beschikking aan een breder publiek, en leveren zo een bijdrage aan het maatschappelijk debat. 

Voor persvoorlichting en vragen kunt u contact opnemen met:
Han Schouten, persvoorlichter van CE Delft
Tel. 06 - 5189 3057
schouten@ce.nl