Nieuwsbrief Duurzame Steden najaar 2017

Voorwoord

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen en hebben voor verschillende projecten de expertise van CE Delft ingeroepen. Hoewel ieder project op zichzelf staat, en er ook door verschillende mensen binnen CE Delft aan wordt gewerkt, geeft het goed weer hoe CE Delft lokale en regionale overheden kan ondersteunen.
Om misverstanden te voorkomen, de evaluatie die CE Delft voor de Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd gaat niet over projecten waarbij CE Delft eerder betrokken was. 

Evaluatie voor Rekenkamer Eindhoven

De Rekenkamercommissie Eindhoven (RKC) heeft CE Delft gevraagd om een feitenrapportage op te stellen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven. De RKC vraagt zich af wat de maatschappelijke effecten zijn en of de uitvoering van de voornemens goed verloopt. Het duurzaamheidsbeleid werkt met een viertal thema’s: energie, bouwen en wonen, mobiliteit en maatschappelijk verantwoorden ondernemen. Binnen CE Delft richt een specifieke groep onderzoekers zich op evaluatie van klimaat- en duurzaamheidsbeleid van lokale overheden tot aan de Europese Unie. Meer informatie Martijn Blom 

Emissievrije mobiliteit Eindhoven

De gemeenteraad van Eindhoven heeft in de Klimaatverordening 2016 de ambitie vastgesteld om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Ook voor de stedelijke mobiliteit is een reductie-doelstelling van 55% vastgesteld. Eindhoven wil dat bereiken met maatregelen waar ze zelf invloed op heeft, maar is ook afhankelijk van de verwachte 'autonome' afname van CO2 tot 2030 en maatregelen die nationaal en Europees worden genomen. Dit voorjaar is een concept-plan van aanpak Emissievrije Mobiliteit opgesteld. De gemeente Eindhoven heeft CE Delft gevraagd om de effectiviteit van het plan van aanpak in termen van CO2-reductie te beoordelen. CE Delft heeft in dit project een aanpak ontwikkeld die zeer bruikbaar is voor steden die aan de slag willen met CO2-reductie in het verkeer. Meer informatie: Hans Voerknecht 

CEGOIA-webtool aardgasloos Eindhoven

CE Delft heeft voor de gemeente Eindhoven de CEGOIA-webtool ontwikkeld, een beslissingsondersteunende tool voor aardgasloze verwarming per buurt. De CEGOIA-webtool kan per Eindhovense wijk inzicht geven in de opties en scenario’s voor een klimaatneutrale verwarming zonder  gebruik van aardgas. De transitie naar aardgasloze wijken is ingrijpend, daarom wordt bij het ontwikkelen van de tool uitgebreid overlegd met stakeholders, zoals energiebedrijven, corporaties, netwerkbedrijven, bewoners, bedrijven en de gemeente. De CEGOIA-webtool is ook inzetbaar voor andere gemeenten. Meer informatie: Benno Schepers 

Tussenevaluatie Energieprogramma Noord-Brabant

Voor de Provincie Noord-Brabant heeft CE Delft een tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Energie uitgevoerd. Met deze evaluatie geven we inzicht in de doeltreffendheid van het gevoerde energiebeleid van de provincie, met andere woorden: worden de gestelde doelen gehaald? Deze evaluatie geeft inzicht in de processtappen, de bereikte resultaten en de voorziene resultaten in 2020 en 2050, met een doorkijk naar 2050; -de succes- en faalfactoren en daaraan gekoppeld de aanbevelingen. Meer informatie Martijn Blom 

Team Duurzame Steden

Voor vragen en meer informatie over de manier waarop we u kunnen ondersteunen en adviseren bij het realiseren van een duurzame stad kunt u contact opnemen met Benno Schepers, themaleider Duurzame Steden.