P+fiets

Het concept P+fiets, waarbij de ‘last mile’ na een autorit wordt afgelegd met de fiets, is een kansrijk concept om de nadelige effecten van veel autoverkeer door de stad te beperken. Nadelige effecten zoals een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, onveiligheid en ruimtebeslag. De provincie Zuid-Holland heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken op welke locaties in de provincie P+fiets (de meeste) meerwaarde heeft. Daarna wil de provincie pilotprojecten te starten, bijvoorbeeld op de carpoolterreinen die in beheer zijn van de provincie. Meer informatie: Hans Voerknecht

Energieagenda Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil over twee jaar dat in de woningbouw 20% energiebesparing is gerealiseerd ten opzichte van 2010 en wil 1,41 PJ duurzame energie opwekken. De Rekenkamer van Leeuwarden heeft CE Delft gevraagd om een vooronderzoek te doen naar het gemeentelijk beleid en hoe de ambities kunnen worden vertaald naar een goede instrumentenmix. Daarbij wordt gekeken hoe ver het nu staat met de realisatie van de energiebesparing en duurzame energieopwekking. Tevens onderzoekt CE Delft of de doelen ook zo duidelijk zijn geformuleerd dat tussentijds te toetsen is of Leeuwarden gaat halen. Meer informatie: Martijn Blom

Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie staat de energieopgave van een regio centraal, met daarbij het potentieel voor duurzame opwekking en besparingen en de concrete plannen om de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen. Dit instrument zal de komende jaren een belangrijke rol spelen bij concrete stappen in de lokale energietransitie. Er is in toenemende mate behoefte aan duidelijkheid en afstemming over welke gegevens de basis vormen voor de strategie. Om die reden werkt CE Delft samen met tal van partijen om afspraken te maken die relevant zijn voor de energierekenmodellen die de basis gaan vormen van de regionale strategieën. Zodat de resultaten van de energietransitie ook vergelijkbaar zijn met de effecten die andere regio’s behalen en er ook op nationaal niveau duidelijkheid is over resultaten. Meer informatie: Maarten Afman

Warmtekansenkaart Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarvoor is het verduurzamen van de gebouwde omgeving noodzakelijk. De gemeente wil in een paar wijken met de bewoners samen uitwerken hoe hun wijk duurzaam verwarmd (en gekoeld) kan worden. CE Delft levert hiervoor, op basis van het CEGOIA-model, een warmtekansenkaart. Voor een viertal scenario’s wordt het eindbeeld van de warmtevoorziening met de laagste maatschappelijke kosten bepaald. De modelberekeningen resulteren in GIS-kaarten, waarop de uitkomsten zichtbaar worden gemaakt. Tevens leidt deze analyse tot een globaal overzicht over welke woningingrepen genomen moeten worden (mate van isolatie, vervanging van verwarmingsinstallaties, et cetera). Meer informatie: Benno Schepers

MKBA Holwerd aan Zee

De provincie Friesland en de Stichting Holwerd aan Zee hebben CE Delft gevraagd om in kaart te brengen wat de welvaartseffecten (kosten en baten) zijn van het initiatief Holwerd aan Zee. In dit plan wordt een verbinding gemaakt van de Waddenzee met het achterland. Hierdoor ontstaat een spoelmeer, natuurontwikkeling rond de Waddendijk en wordt het gebied aantrekkelijker voor bewoners en toeristen. Het plan Holwerd aan Zee is ontwikkeld door de bewoners om een impuls te geven aan de economie in Noordoost-Friesland (sinds 2015 officieel een krimpregio) en daarmee de leefbaarheid van het gebied te versterken. Meer informatie: Geert Warringa

Meer kennis regionale energiesystemen

CE Delft gaat de eigen kennis op het gebied van regionale energie infrastructuren en lokale energiesystemen clusteren in een speciaal thema, waarvan Maarten Afman de themaleider is. Door het toenemende lokale aanbod van zonne-energie en toenemende vraag door electrische autos’s en all electric-woningen kan het lokale energiesysteem de komende jaren flink veranderen. CE Delft heeft kennis over de verwachte groei van oplaadpalen, lokale tijdelijk opslag van zonne-energie en de energie-infratructuur in een buurt. Meer informatie: Maarten Afman

Culemborg

Voor een ecologische wijk in Culemborg gaat CE Delft advies uitbrengen over een energiesysteem dat het beste past bij deze wijk. Daarbij wordt gekeken naar de lokale enrgie die buurtbewoners nu al zelf opwekken, naar mogelijkheden voor warmteopslag en naar de mobiliteitsbehoefte van de bewoners. Doel is om het energiesysteem van deze wijk te optimaliseren en te kijken wat de meest kosteneffectieve manier is om aanpassingen te realiseren. Meer informatie: Maarten Afman

Monitor zwerfafval

In het kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ) gaat CE Delft een advies opstellen voor het ontwerp, de bruikbaarheid en haalbaarheid van indicator(en) om zwerfafval te monitoren. Daarbij wordt gekeken naar effecten op de leefbaarheid, de circulaire economie, ecotoxicologie en de maatschappelijke kosten van zwerfafval. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat, in samenwerking met de NVDR en Nederland Schoon. Meer informatie: Geert Warringa

Outlook zero-CO2 stadslogistiek

In de Outlook 2017 stond de decarbonisatie van de stadslogistiek centraal. De boodschap was, kort samengevat: stedelijke logistiek draagt fors bij aan de CO2-uitstoot en de decarbonisatie-opgave is groot, maar het mogelijk de klimaatdoelstellingen te halen. Wel is maatwerk vereist: een oplossing die voor alle (sub)segmenten werkt bestaat niet. In de Outlook 2018 stellen Connekt, TNO en CE Delft het actieplan zero-CO2 stadslogistiek op met acties die de sector kan. Ook wordt aangetoond dat diverse korte termijn-acties bijdragen aan andere doelen in de stad (co-benefits), zoals slimmer omgaan met ruimte in de stad, elektrificatie (van bijvoorbeeld bestelauto’s). Meer informatie: Eelco den Boer

MVI-criteria catering

Gemeenten maken bij het verduurzamen van de inkoop regelmatig gebruik van MVI-criteria die op de website van PIANOo zijn gepubliceerd. In de MVI-criteria zijn eisen en gunningscriteria met betrekking tot milieu- en sociale aspecten voor een groot aantal productgroepen opgenomen, bijvoorbeeld voor Catering, ICT-hardware en civiele constructies. In opdracht van Rijkswaterstaat herformuleert CE Delft de concrete Eisen en Gunningscriteria ten behoeve van het MVI-criteriadocument Catering. Op basis van input van diverse stakeholders wordt een ambitieus criteriadocument opgesteld waarmee inkopers de komende jaren een verdere verduurzamingsslag kunnen maken. Meer informatie: Lonneke de Graaff

Auto of OV en fiets

In het project ‘Stedelijke bereikbaarheid - Een systeemvergelijking tussen OV+Fiets en de auto’ gaat CE Delft voor twee middelgrote steden in Nederland een systematische en kwantitatieve vergelijking tussen twee stedelijke vervoerssystemen maken: één die dominant is ingericht voor fiets en OV en één die dominant gericht is op de auto. Middels het onderzoek wordt nagaan hoe de twee systemen scoren op bereikbaarheid, kosten en diverse andere indicatoren. Het project wordt betaald door verschillende overheden en milieuorganisaties. Meer informatie: Anco Hoen

Methodiek duurzaam aanbesteden afval

Zojuist verschenen: Methodiek duurzaam aanbesteden afval. Methodiek om verwerking van huishoudelijk afval circulair aan te besteden. Toepasbaar voor restafval, gft-afval en pmd-afval. Hulp voor gemeenten en aanbestedende diensten. Meer informatie: Geert Bergsma