Nieuwsbrief duurzame steden, zomer 2020

In dit nummer:

 • CO2-beprijzing bij inkoop en aanbestedingen
 • CO2-Inkooptool groenafval
 • Veiligheid elektrische auto
 • LCA-cursus waterschappen
 • Gunstig effect MVI
 • Ondersteuning rekenkamers

 • Statiegeld op blikjes
 • Factsheet warmte en elektriciteit
 • Systeemstudie Zuid-Holland
 • Zero-emissie op bouwplaats
 • Economische verkenning Amsterdam
 • Recente publicaties

CO2-beprijzing bij inkopen en aanbesteden

Overheden kunnen met CO2-beprijzing sturen naar keuzes voor minder CO2-belastende producten. CE Delft heeft mogelijkheden bekeken van interne beprijzing bij inkopen en aanbesteden van catering, meubilair en textiel. Toepassen van CO2 beprijzing als basis voor beoordeling in een aanbesteding is nog moeilijk, maar een kansrijke productgroep om mee te starten is kantoormeubilair, vanwege de rekenmethodiek die specifiek voor die productgroep is ontwikkeld. Voor productgroepen waar nog geen algemene rekenmethodiek is, geeft de studie enkele aanbevelingen voor het gebruik van een CO2-voetafdruk als gunningscriterium. Meer informatie: Lonneke de Graaff

Advies Omgevingsdienst Noordzeekanaal

Voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkelingen bij de industrie als gevolg van het Klimaatakkoord. Vervolgens is de invloed van deze veranderingen op de werkzaamheden van de OD NZKG in kaart gebracht. In de studie is de focus gelegd op de grootste industriële bedrijven in het werkgebied. De resultaten kunnen de Omgevingsdienst helpen te anticiperen op deze ontwikkelingen. Het rapport wordt binnenkort openbaar. Meer informatie: Bettina Kampman

CO2-Inkooptool groenafval

BVOR (Branchevereniging Organische Reststoffen) heeft CE Delft gevraagd om een CO2-inkooptool voor groenafval te ontwikkelen waarmee inkopers (o.a van gemeenten en regio’s) punten geven aan de CO2-footprint van verwerking van groenafval in hun aanbestedingen. Recent ontwikkelde CE Delft ook al een duurzame inkoopmethodiek voor GFT-verwerking, in opdracht van Attero, gericht op gebruik door gemeenten. Het is de bedoeling dat beide methodieken op elkaar aansluiten. Meer informatie: Geert Bergsma

Veiligheid elektrische voertuigen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft CE Delft gevraagd om een actueel overzicht van informatie over de veiligheid van elektrische voertuigen. Het aantal volledige elektrische personenauto’s is gestegen van 4.620 in 2014 naar 112.629 begin 2020. Het gaat om zaken als voertuigveiligheid, verkeersveiligheid en brandveiligheid. Het overzicht is een actualisering van ‘factsheet feitenmateriaal Elektrische voertuigen en veiligheid’ uit 2014 van TNO. Meer informatie: Anco Hoen

Cursus LCA voor waterschappen

In opdracht van de Unie van Waterschappen (UvW) heeft CE Delft zich in 2019 ingezet om de waterschappen te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en levenscyclusanalyse (LCA). Er zijn cursussen gegeven om de medewerkers van de waterschappen kennis te laten maken met de LCA-theorie en het gebruik van de DuboCalc LCA-software eigen te maken. Daarnaast heeft CE Delft LCAs uitgevoerd om belangrijke producten voor waterschappen te laten opnemen in DuboCalc. UvW heeft CE Delft gevraagd om in 2020 de cursussen voort te zetten, te ondersteunen bij expertbijeenkomsten en nieuwe LCAs voor waterschapsproducten. Meer informatie: Marijn Bijleveld

Gunstig effect MVI

Heeft het Plan van aanpak MVI 2015-2020 overheden geholpen om MVI meer toe te passen en leidde dit tot meer duurzame impact? Heeft het duurzame ontwikkelingen in de markt gestimuleerd en wat missen stakeholders in het MVI-beleid? De resultaten van de evaluatie door CE Delft laten zien dat overheden MVI steeds meer toepassen. Deze projecten leveren een bijdrage aan CO2-emissiereductie, het verminderen van milieudruk en het verhogen van het aantal werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stakeholders, die aan de online enquête hebben meegedaan of geïnterviewd zijn, signaleren een gunstig effect van de toepassing van MVI. Meer informatie: Lonneke de Graaff

Ondersteuning rekenkamers

CE Delft voert in opdracht van gemeenten evaluaties uit van het duurzaamheidsbeleid. Vragen die hierbij onder andere aan de orde komen zijn of het beleid effectief is geweest, of er beleid is dat mist en of doelen concreet en meetbaar zijn geformuleerd. Hiertoe voeren we interviews uit met ambtenaren en wethouders, woningbouwcorporaties en initiatiefnemers van duurzame energieprojecten.  Momenteel voeren we onderzoeken uit voor Leiden, Leiderdorp en Velsen. Afgelopen jaren hebben we studies afgerond voor Breda, Dongen, Goirle, Loon op Zand, Ede, Alkmaar, Haarlemmermeer, Apeldoorn, Leeuwarden en Eindhoven. Voor de gemeente Alkmaar hebben we ook meegeholpen bij het opstellen van het Programma Duurzaam Alkmaar.  Doordat we bij veel gemeenten adviseren, krijgen we goed inzicht welk beleid effectief is. Meer informatie: Geert Warringa

Statiegeld op blikjes

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen waarin de regering onder meer wordt gevraagd wettelijke maatregelen voor te bereiden voor statiegeld op blik. Het ministerie van I&W bereidt wetgeving voor. CE Delft is gevraagd onderzoek te doen naar o.a. de kosten bij invoering van statiegeld op blikjes. We hebben in een eerder onderzoek (2017) de kosten bepaald voor statiegeld op blikjes en flesjes gezamenlijk. Uit dit onderzoek bleek ook dat door invoering van statiegeld de hoeveelheid blikjes en flesjes in het zwerfafval met 70% tot 90% afneemt. Meer informatie: Geert Warringa

 

Factsheets elektriciteit en warmte voor RES-opgave

CE Delft heeft een objectief overzicht gemaakt van de diverse technologieën voor duurzame elektriciteit en warmte die relevant zijn voor de RES-opgaves. De opdrachtgever is het Nationaal Programma RES. Klik hier voor de factsheets. Meer informatie: Jasper Schilling

 

 

 

Systeemstudie Zuid-Holland

CE Delft voert, samen met Quintel en TNO/ECN, voor de provincie Zuid-Holland een regionale scenariostudie van het energiesysteem van Zuid-Holland in 2030 en 2050 uit. Daarbij wordt de impact van de energietransities in de gebouwde omgeving, haven/ industrie, landbouw, mobiliteit en elektriciteitsproductie op de energie-infrastructuren bepaald. Van alle provincies omvat Zuid-Holland veruit het meest complexe energiesysteem en heeft het de grootste bevolkingsomvang (zeer complexe gebouwde omgevings-opgave). Ook bevindt zich in Zuid-Holland de grootste industriële clusterformatie van Nederland, met een centrale rol in transport via zeevaart, binnenvaart, en het uitgebreide buisleidingensysteem voor grondstoffen. En er komt grootschalige aanlanding van offshore wind. Het Westland heeft de grootste provinciale glastuinbouwsector. CE Delft voerde eerdere regionale systeemstudies uit voor Noord-Holland, Groningen/Drenthe, Zeeland, en Limburg (nog lopend). Meer informatie: Cor Leguijt

Zero-emissiewerktuigen bouw

Het consortium A16 De Groene Boog (aansluiting A13–A16 Rotterdam) wil bij de werkzaamheden gebruik maken van zero-emissiewerktuigen. Gangbare verbrandingsmotoren in mobiele werktuigen hebben een relatief hoge uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. CE Delft onderzoekt de CO2-, NOx- en PM10-emissiereductie, de kosten van de investering, evt. andere oplossingen, de kosten van de benodigde voorzieningen en de benodigde E-aansluiting/opslag, etc. Meer informatie: Diederik Jaspers

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam

SEO, in samenwerking met CE Delft, is gevraagd om voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een analyse van de regionale economie te geven en een raming van de economische ontwikkeling van de regio in de nabije toekomst, inclusief analyse van de huidige Corona situatie. CE Delft verzorgt de analyse Economie en Leefomgeving. Bij het begrip ‘economische groei’ wordt nog te weinig gerekend met een breed welvaartsbegrip. In de studie worden de gevolgen van economische groei voor het ruimtegebruik en leefomgeving van de MRA in kaart gebracht en wordt een vooruitblik voor de komende periode gegeven. De MRA publiceert deze jaarlijkse de Economische Verkenningen al sinds 2011. Meer informatie: Martijn Blom