Handreiking woningcorporaties

De Nederlandse woningcorporaties hebben afgesproken dat zij elk in 2018 een plan van aanpak opstellen waarin zij aangeven hoe zij in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad hebben. Het verduurzamen van de warmtevraag is een manier, bijvoorbeeld door het aansluiten op een (duurzaam) warmtenet. In de praktijk blijkt de realisatie van warmtenetten en de aansluiting daarop weerbarstig.
CE Delft werkt in opdracht van AEDES aan een handreiking om woningcorporaties wegwijs te maken in het traject om bestaande woningen aan te sluiten op zo'n warmtenet. De handreiking is zo opgesteld dat deze ook voor andere partijen een nuttige tool kan zijn. Meer informatie Jasper Schilling.

 

Aanscherping normen fijnstof en NOx

De Europese Commissie (EC) heeft in 2013 de ‘Clean Air Policy Package’ geadopteerd waarin ook nieuwe luchtkwaliteitsnormen voor de periode tot 2030 worden aangekondigd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft CE Delft gevraagd wat de Nederlandse overheid kan doen om tot en met 2030 de verkeersuitstoot van fijnstof, NOx en EC (elementair-koolstof) te verminderen. Naast de effecten op de uitstoot van deze potentiële maatregelen wil het PBL ook inzicht in de kosteneffectiviteit. Meer informatie: Anco Hoen.

Energietransitie Apeldoorn

Apeldoorn wil in 2030 voor 28% duurzaam in de eigen energiebehoefte te voorzien (in 2015 6%). Er is behoefte aan meer inzicht of het ingezette beleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstelling. Om deze reden heeft de Rekenkamercommissie van Apeldoorn aan CE Delft gevraagd om het gemeentelijk beleid door te lichten en te onderzoeken hoe de ambities kunnen worden vertaald naar een goede instrumentenmix. Meer informatie: Martijn Blom.

 

Buffers voor hernieuwbare energie

Meer wind- en zonne-energie leidt tot een groeiende vraag naar kortetermijnflexibiliteit en langetermijnopslag en/of aan import van hernieuwbare energie. De toenemende behoefte aan overbrugging van onbalans tussen vraag en aanbod in zomer en winter, maar ook tussen verschillende Europese regio’s, biedt kansen voor intermediaire energiedragers, zoals waterstof en ammoniak. Uit een voorlopige verkenning  van CE Delft blijkt dat er plaats is voor hernieuwbaar gas als medium voor opslag én flexibiliteit. Ook kan hernieuwbaar gas een rol spelen in de energievraag voor transport en warmte. CE Delft verricht voor Gasunie en NUON een study naar de haalbaarheid van volgende stappen in  de keten voor toepassing van blauwe en groene waterstof binnen de Nederlandse energievoorziening na 2025. Meer informatie: Sebastiaan Hers

Chemische recycling

Het nieuwe regeerakkoord verwacht jaarlijks 1 Mton CO2-emissiebesparing door recycling van afvalstromen. In de Transitieagenda circulaire economie voor kunststoffen wordt chemische recycling als een belangrijke verbetering voor de verduurzaming van de kunststofketen gezien omdat daarmee een mix van kunsstof omgezet kan worden tot waardevolle grondstoffen voor de chemie. Voor het ministerie van Economie en Klimaat gaat CE Delft de voor- en nadelen van chemische recycling van kunststof op een rijtje zetten. Welke kansen liggen er milieukundig en economisch op dit gebied? Meer informatie: Geert Bergsma.

CO2-registratie op locatie of over de keten

CO2 emissies worden grofweg op twee manieren geadministreerd, volgens het locatieprincipe (waar is de uitstoot) of via het footprint-ketenprincipe (alle CO2 van bron tot einde). Overheden gebruiken het locatieprincipe (bijv. de reductiedoelen van Nederland) maar voor bedrijven is het logischer om naar de impact van een specifiek product over de hele keten te kijken. Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat CE Delft kijken hoe vanuit concrete kansen bij de energie-intensieve industrie met de dilemma’s rondom locatie- en footprintbeleid omgegaan kan worden. Het maakt voor het klimaateffect immers niet uit waar CO2 bespaard wordt. Meer informatie: Geert Bergsma.

 

Benchmark duurzame stedelijke mobiliteit

Een coalitie bestaand uit Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MensenStraat, Rover, Longfonds en Wandelnet werken samen in een project om gemeenten ertoe te bewegen na de gemeenteraadsverkiezingen zgn. ‘groene college-akkoorden’ te sluiten. Zij willen daarvoor een benchmark inzetten die de huidige situatie van gemeenten weergeven, maar ook de urgentie en kansen aangeven op ontwikkeling naar een duurzame en leefbare stad. CE Delft ontwikkelt deze benchmark en kijkt naar zaken als fietsen, lopen en OV en de lokale luchtkwaliteit, geluid- en klimaateffect van mobiliteit in een stad. Gekozen is voor criteria die onderdelen van mobiliteit die door gemeenten zelf te beïnvloeden zijn. Meer informatie Hans Voerknecht.

Internalisatie externe kosten transport

In opdracht van de Europese Commissie onderzoekt CE Delft voor alle Europese lidstaten in welke mate zij de infrastructuur- en externe kosten van transport hebben verrekend in hun belastingen en heffingen. Dit moet antwoord geven op vragen als: ‘wordt het transport in landen efficiënt belast?’  en  ‘betalen verkeersdeelnemers genoeg voor hun transport?’. In het onderzoek wordt gekeken naar alle vormen van transport: weg, spoor, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart. Naast de EU-lidstaten worden ook andere westerse landen (zoals de VS en Japan) meegenomen in het onderzoek. Meer informatie: Arno Schroten.

EU Prijsvraag biobrandstoffen zeeschepen

Bij de zogenoemde ‘inducement prizes’ van de Europese Commissie wordt middels prijsvragen geldt verstrekt aan marktpartijen om een oplossing te vinden voor innovatie uitdagingen. CE Delft is door de Europese Commissie (DG RTD) gevraagd om een voorstel te ontwikkelen voor een dergelijke prijsvraag op het gebied van de inzet van biobrandstoffen in zeeschepen. Dit heeft als doel om innovatie op het vlak van hernieuwbare brandstoffen in de zeevaart te stimuleren. CE Delft is hierbij verantwoordelijk voor het vaststellen van de criteria waar aan voldoen moet worden om in aanmerking te komen voor de prijs, zoals het type schepen en het type biobrandstoffen, en de criteria, die gebruikt gaan worden om de winnaar te bepalen. Meer informatie: Jasper Faber.

Lastenverdeling klimaatbeleid

Het Kabinet-Rutte III presenteert in het Regeerakkoord maatregelen in het kader van het klimaatbeleid, zoals het verhogen van de energiebelasting op gas en het verlagen van die op elektriciteit. Ook wordt de vrijstelling in de energiebelasting verlaagd. Tenslotte wordt een CO2-heffing geïntroduceerd in de elektriciteitssector. De maatregelen maken vervuilen duurder. Maar hoeveel duurder eigenlijk? De rekening van het klimaatbeleid is niet gelijk verdeeld. Dat betekent dat de vervuiler niet altijd hetzelfde betaalt. Zijn voor de bakker op de hoek de kosten van vervuilen hoger dan voor een staalbedrijf? En als we kijken naar draagkracht: dragen de sterkste schouders dan de zwaarste lasten? In deze studie zetten we de cijfers voor u op een rij. Meer informatie: Robert Vergeer

Nieuwsbrief Duurzame Steden

In februari verschijnt de derde Nieuwsbrief Duurzame Steden, met dit keer veel aandacht aan stedelijke mobiliteit. Twee keer per jaar verschijnt deze nieuwsbrief, met alle projecten die relevant zijn voor ieder die bezig is met de duurzame stad. Denk aan electrisch rijden en laadpaalinfrastructuur, de overstap van aardgas naar andere warmtesystemen, stadslogistiek, duurzaam inkopen door overheden, openbaar vervoer en fiets. U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief Duurzame Steden