Evaluatie Klimaatbegroting ministerie

CE Delft voert samen met KWINK groep de doorlichting uit van het begrotingsartikel 19 (Klimaat). Het artikel maakt in de periode van de doorlichting (2012-2016) deel uit van de begroting van het voormalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Thans is het grotendeels overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Een dergelijke doorlichting vindt periodiek plaats. Zij heeft als doel om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Daarnaast dient de beleidsdoorlichting om te leren van het gevoerde beleid. Meer info: Robert Vergeer.

Nationale doelstelling hernieuwbare energie

Het ministerie voor EZK heeft aan CE Delft gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de te verwachten bijdrage van Nederland aan het EU-doel voor hernieuwbare energie in 2030. Op dit moment vindt op Europees niveau discussie plaats over deze Europese doelstelling, maar ook over de wijze waarop dit wordt vertaald naar nationale bijdragen. In dit onderzoek is het effect van verschillende Europese doelstellingen en van een aantal voorgestelde verdeelsleutels voor de nationale doelstelling van Nederland doorgerekend. Het rapport is door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer informatie Bettina Kampman.

Milieu-impact Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft CE Delft gevraagd om met een quickscan de milieu-impact van de inkoopactiviteiten van het ministerie in kaart te brengen. Milieu-impact kan rechtstreeks door het ministerie worden veroorzaakt, maar zal vaker ‘in de keten’ plaatsvinden, bij de productie en levering van producten die het ministerie inkoopt, zoals voeding, energie of apparaten. De quickscan moet inzicht geven waar de mogelijkheden liggen om de milieu-impact te verlagen. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

Impactanalyse UMC Utrecht

Voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoekt CE Delft met welke inkoopcategorieën UMC Utrecht de grootste bijdrage kan leveren aan haar strategische doelen en MVO-risico’s. Gefocust wordt op inkoopcategorieën die bijdragen aan de strategische doelen voor 2030: ‘CO2-neutraal’ en ‘circulair’ en die een milieukundige of sociale impact in de keten hebben. Na de impactanalyse prioriteert CE Delft de productcategorieën en doet aanbevelingen om de inkooptrajecten en aanbestedingen te verduurzamen. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

MKBA Holwerd aan zee

De provincie Friesland en de Stichting Holwerd aan Zee hebben CE Delft gevraagd om in kaart te brengen wat de welvaartseffecten (kosten en baten) zijn van het initiatief Holwerd aan Zee. In dit plan wordt een verbinding gemaakt van de Waddenzee met het achterland. Hierdoor ontstaat een spoelmeer, natuurontwikkeling rond de Waddendijk en wordt het gebied aantrekkelijker voor bewoners en toeristen. Het plan Holwerd aan Zee is ontwikkeld door de bewoners om een impuls te geven aan de economie in Noordoost-Friesland (sinds 2015 officieel een krimpregio) en daarmee de leefbaarheid van het gebied te versterken. Meer informatie: Geert Warringa.

Hoger belastingtarief afvalstoffen

Vanaf 2019 komt er een hoger belastingtarief voor het verbranden en storten van afvalstoffen. Er wordt daarnaast overwogen om in een later stadium de heffing te verbreden tot andere reststromen, zoals zuiveringsslib en reststromen B-hout die verbrand worden in biomassa-energiecentrales. Een afvalstoffenbelasting op biomassareststromen als shreds en B-hout kan significante gevolgen hebben voor de rentabiliteit van bestaande en te ontwikkelen biomassa-energiecentrales. Voor een energiebedrijf voert CE Delft een studie uit, waarin wordt gereflecteerd op de proportionaliteit en de effectiviteit van zo’n mogelijke heffing en wordt gekeken welk risico er is dat een dergelijke heffing een averechts effect heeft en bijvoorbeeld leidt tot daling van hernieuwbare energieproductie. Meer informatie: Harry Croezen.

Nationale benchmark mobiliteit

CE Delft en Natuur & Milieu ontwikkelden samen de Nationale Benchmark Mobiliteit. Deze benchmark geeft bedrijven en organisaties inzicht in hun mobiliteitsbeleid, het wagenpark en de emissies die dat veroorzaakt. Het is een momentopname van het beleid en prestaties van het afgelopen jaar en geeft een overzicht van de meest e­ffectieve mobiliteitsmaatregelen. Zo wordt inzichtelijk hoe het mobiliteitsbeleid van een bedrijf het doet in vergelijking met andere Nederlandse bedrijven. Neem deel aan de Nationale Benchmark Mobiliteit en ontvang gratis een persoonlijk rapport. Meer informatie: Anouk van Grinsven.

Industrie klimaatneutraal

Op 17 april werd de roadmap naar een klimaatneutrale industrie in de Zeeuwse Delta overhandigd aan Tweede Kamerleden. Inmiddels voert CE Delft voor industriegebied Moerdijk en de Noorzeekanaalzone studies uit naar de mogelijkheden om de industrie op termijn klimaatneutraal te krijgen. Daarbij wordt overlegd met overheden, bedrijven en netbeheerders. Meer informatie: Frans Rooijers.

MVI-criteria catering

Om de eigen inkooporganisatie te stimuleren en te faciliteren bij het verduurzamen van de inkoop hanteert de Rijksoverheid criteriadocumenten; eisen en gunningscriteria met betrekking tot milieu- en sociale aspecten voor een groot aantal productgroepen. In opdracht van Rijkswaterstaat is CE Delft gevraagd om concrete Eisen en Gunningscriteria ten behoeve van het MVI-criteriadocument Catering te formuleren. Op basis van een inventarisatie van wensen en het begeleiden van werksessies, wordt een concept besproken met diverse stakeholders waarna een definitief geactualiseerd criteriadocument wordt opgesteld. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

 

Burgerparticipatie in de energietransitie

In het kader van het EU Horizon 2020-programma is in maart het PROSEU-project in Lissabon gelanceerd door onderzoekers en vertegenwoordigers van lokale overheden uit acht landen. Het project richt zich op de rol van burgers bij het produceren en distribueren van hun eigen hernieuwbare energie en heeft tot doel na te gaan hoe zij kunnen bijdragen aan de opbouw van een duurzamere toekomst. Prosumers zijn actieve energiegebruikers die zowel duurzame energie consumeren als produceren. Het onderzoek kijkt naar nieuwe bedrijfsmodellen, marktregelgeving, infrastructurele integratie, technologiescenario's en energiebeleid. Het interdisciplinaire team van PROSEU zal nauw samenwerken met Prosumer initiatieven (Living Labs), beleidsmakers en andere belanghebbenden uit acht landen. Meer informatie: Bettina Kampman.

Emissiefactoren carbon footprint transport

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft Climate Action (CA) tot een van haar topprioriteiten gemaakt en wil dat ten minste 25% van de projecten die ze financiert hieraan bijdraagt. Een van de voorwaarden voor Climate Action is kennis over de impacts van investeringsprojecten op de broeikasgassen. CE Delft maakt op verzoek van de bank een state-of-the-art overzicht van emissiefactoren voor transportbewegingen, en voor de aanleg van infrastructuur. De emissiefactoren worden gebruikt in de evaluatiemodellen van de EIB. Meer informatie: Matthijs Otten.