Invloed nieuwe WLO-scenario's op aanleg Blankenburgtunnel

Onderzoek naar enkele milieu- en verkeerseffecten

Het tot nu toe beschikbare onderzoek naar de effecten van de Blankenburg-tunnel maakte gebruik van de oude Welvaart en Leefomgeving (WLO) achtergrondscenario’s uit 2006 (CPB; MNP; RPB, 2006).

In het hoge groeiscenario (GE) uit de oude WLO is de groei van het vracht-verkeer maar ook het totale verkeersvolume substantieel hoger dan in het nieuwe (2015) achtergrondscenario WLO-hoog. In deze studie is in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten nagegaan welke invloed het aanleggen van de Blankenburgtunnel heeft op de verkeerstromen en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) wanneer gebruik wordt gemaakt van het nieuwe WLO-hoog achtergrondscenario. Bij de berekeningen is steeds uitgegaan van de aanleg van de Blankenburgtunnel zoals die voorzien is het Tracébesluit (d.w.z. de variant Krabbeplas West inclusief tolheffing).

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij  Anco Hoen

Invloed nieuwe WLO-scenario’s op aanleg Blankenburgtunnel

Auteurs CE

Anco Hoen

Delft, augustus 2016