LCA van de verwerking van voedselresten van huishoudens

Vergelijking van verschillende routes

CE Delft heeft onderzoek gedaan naar de milieu-impact van verwerkingswijzen van voedselresten uit huishoudens. Uit de milieukundige beoordeling blijkt dat vergisting van voedselresten voor productie van biogas en compost de beste milieuscore heeft. Verwerking op een rioolwaterzuivering (rwzi) leidt tot beperkte milieuwinst, mits vergist wordt. Die milieuwinst is vergelijkbaar met verbranding in een AVI met gemiddeld rendement.
In de LCA-studie (levenscyclusanalyse) is gekeken naar de milieukundige gevolgen van de verschillende methoden om voedselresten van huishoudens te verwerken. Voor de drie routes (GFT-route, restafvalroute en waterketen) is gekeken naar een best case en een worst case, zodat de bandbreedte tussen verschillende praktijken duidelijk wordt. De studie is uitgevoerd in samenwerking met Tauw voor STOWA, Stichting Rioned en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen

Auteurs CE

Geert Bergsma
Nanda Naber
Ingrid Odegard

Delft, september 2015